Uchwały Komisji Zakładowej

Uchwały Komisji Zakładowej w kadencjach:
2018 – 2022

15.09.2019

Komisja  Zakładowa NSZZ ”Solidarność” PK zebrana na posiedzeniu w dniu 15 października 2019 r. domaga się pilnego wyrównania nieprawidłowo naliczonych kosztów uzyskania przychodu do trzynastej pensji  w  b. r. Koszty uzyskania przychodu należne ze względu na prawa autorskie nauczycieli akademickich należało uwzględnić podczas naliczania „trzynastki”. Odpowiednio przytoczone w załączonych opiniach prawnych zapisy świadczą jednoznacznie jak należy prawidłowo obliczać te koszty. Wyrównania niewypłaconych kwot należy dokonać niezwłocznie ze względu na upływ czasu. Nie może to być załatwione
w formie zaświadczeń do Urzędu Skarbowego, tylko w postaci wyrównania.

 

Uchwały Komisji Zakładowej w kadencjach:
1998 – 2002
2002 – 2006

19.05.1998

Związek nie wyraża zgody na dofinansowanie ośrodka w Janowicach ze środków funduszu socjalnego

30.06.1998

KZ po zebraniu danych z innych uczelni, przystąpi do negocjacji z Rektorem, dążąc do uzyskania 100% zasiłku chorobowego dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Punktem wyjściowym negocjacji będzie 100%.

30.06.1999

 1. Uporządkować listy członków uczelnianej „Solidarności”. Zatwierdzenie treści pisma skierowanego do emerytów i rencistów.
 2. W sytuacji, gdy niektórzy członkowie Związku przebywają na urlopach bezpłatnych, na stażach zagranicznych lub przechodzą na emeryturę – powstają zaległości w płaceniu składek, KZ wprowadza abolicję składkową.
 3. KZ ceduje swoje uprawnienia na Prezydium KZ, aby rozpatrywało i podejmowało decyzje w indywidualnych prośbach o zawieszenie składek. Prezydium KZ będzie zobowiązane do poinformowania KZ o rozpatrzonych wnioskach i zawieszeniu składek.

11.05.1999

Zawieszenie opłacania składek członkowskich dla emerytów na okres 20 lat.

29.06.1999

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej negatywnie ocenia przedłożony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”. Ministerialny projekt ustawy, opierając się na ustawie dotychczasowej, powiela rozwiązania sprzeczne z trendami panującymi w krajach Unii Europejskiej i jednocześnie utrwala to co zastarzałe a pogarsza to co demokratyczne.

Jednocześnie KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej akceptuje główne kierunki zmian prawa o szkolnictwie wyższym zawarte w projekcie ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” opracowanym przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność”.

19.10.1999

 1. Poparcie dla projektu KSN ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”
 2. Zaprotestować przeciw sformułowaniom z projektu MEN ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

30.11.1999

 1. Utworzenie komisji do opracowania zmian regulaminowych, tak aby przedstawiciele Związkowi mogli uczestniczyć w kolegiach instytutowych. W skład komisji wejdą przewodniczący kół wydziałowych (Chemia, Architektura, Elektryczny) plus przewodniczący Komisji Zakładowej.
 2. Zawnioskować zmianę w regulaminie socjalnym, aby zniesiono limit wieku, przy refundacji „wczasów pod gruszą” dla dzieci niepełnosprawnych.
 3. Gabinet rehabilitacyjny pozostawić na terenie PK i omówić sprawę z Dyrektorem ZOZ-u. Nie należy się jednak zgodzić na opłacanie pracownika gabinetu z funduszu socjalnego.

11.04.2000

Podjąć starania o umożliwienie doktorantom PK korzystania z ulg PKP (w ramach niewykorzystanej w pełni puli ulg wykupionych przez PK dla pracowników)

27.06.2000

Poparcie apelu Uniwersytetu Warszawskiego.

Pismo do Przewodniczącego K.K. M. Krzaklewskiego

„Solidarność” od swojego powstania walczy o godność i prawa pracowników.

W latach 1980 – 1981 oraz w okresie działalności podziemnej, Solidarność środowisk akademickich domagała się demokratyzacji wyższych uczelni.

Idea ta znalazła częściowo swoje odbicie w zapisach ustawy o szkolnictwie wyższym z roku 1990.

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej z bieżącego roku „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” nie dość, iż ewidentnie odchodzi od tej idei ale nie został nawet poddany konsultacji z ogółem społeczności akademickiej, której prawo stanowiące o kształcie i zasadach funkcjonowania szkolnictwa akademickiego bezpośrednio dotyczy. W kręgach związanych z NSZZ „Solidarność” spotkał się z miażdżącą krytyką i został uznany za propozycję nie do przyjęcia. Znalazło to odbicie w opiniach i stanowisku niemal wszystkich ogniw związku związanych ze szkolnictwem wyższym. Minister Edukacji Narodowej niestety ciągle forsuje przedłożenie go Sejmowi RP.

Szanowny Panie Przewodniczący!

W tej sytuacji stanowczo domagamy się – aby posłowie AWS, którzy otrzymali swój mandat z rekomendacji związkowej i dzięki głosom związkowców, zostali powiadomieni o naszym stanowisku wobec projektu MEN – tym bardziej, że NSZZ „Solidarność” przedstawiła projekt alternatywny. Oczekujemy, że w tej sprawie nie będzie dyscypliny klubowej w ewentualnym głosowaniu nad projektem ustawy. Wyrażamy przekonanie, że ciągle jeszcze zasady solidarności znaczą coś dla naszych posłów związkowych, a elementarna lojalność wobec swoich wyborców jest istotnym składnikiem wyborów dokonywanych w Sejmie. Ewentualne przegłosowanie ustawy w kształcie MEN-owskim głosami tych posłów uznamy jako akt wrogości wobec NSZZ „Solidarność” oraz jednoznaczne zerwanie z ideami sierpnia 1980.

24.10.2000

Organizacja XX-lecia „Solidarności” w PK – przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów został Prof. Zenon Waszczyszyn, a w skład Komitetu wejdzie Prezydium KZ. Zgoda na techniczną i finansową pomoc w organizacji obchodów przez KZ.

28.11.2000

Zmiany w Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych PK

19.12.2000

Akceptacja kosztów Jubileuszu XX-lecia „Solidarności” PK na kwotę 1.271,13 zł poniesionych przez KZ.

03.04.2001

Odrzucenie nowego Statutu w całości i zwrócenie się do Komisji Statutowej o aktualizację i nowelizację istniejącego Statutu (w miarę zaistniałych potrzeb)

26.06.2001

 1. Udzielenie pełnomocnictwa Prezydium KZ w prowadzeniu negocjacji w sprawach płacowych w okresie wakacyjnym.
 2. Podwyższenie zasiłków statutowych z tytułu:

– urodzenia dziecka: 400 zł

– zgonu członka związku: 600 zł

– zgonu członka rodziny: 300 zł

27.11.2001

List do Ojca Św. z życzeniami świątecznymi. Członkowie KZ podpisali się pod życzeniami.

18.12.2001

Zgoda na rezygnację z wykupienia zniżek kolejowych dla pracowników uczelni. Jednocześnie proponujemy przekazanie pewnej części sumy dotąd przeznaczonej na wykup zniżek na fundusz socjalny, tak, aby możliwe było dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla pracowników o najniższej średniej płacy.

09.04.2002

Skład komisji ds. informacji : Anna Wójtowicz, Jacek Wojs, Ewa Sadowska

22.10.2002

Przyłączenie się do solidarnościowej akcji protestacyjnej w/s Fabryki Kabli w Ożarowie. Będą wywieszone flagi w oknach lokalu KZ „S” PK. Pomoc finansowa 1000 zł przesłana do Ożarowa.

27.05.2003

 1. Wykreślić z regulaminu pracy PK punkt, aby m-c sierpień był obowiązkowo miesiącem urlopowym dla wszystkich pracowników PK.
 2. W przyznawaniu nagród i wyróżnień stosować zapis kodeksu pracy, tzn. opiniowanie przez związki zawodowe.
 3. Przeznaczenie wpływów z kar pieniężnych na poprawę warunków pracy, zgodnie z kodeksem pracy.
 4. Wolne dni za pracę w sobotę, niedzielę, zgodnie z kodeksem pracy.
 5. Regulamin Pracy musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi.
 6. Należy przeprowadzić kontrolę, czy zgodnie z regulaminem pracy są dostarczane środki ochrony osobistej pracownikom.
 7. Wystąpić do Rektora o zapisanie w statucie szkoły, że pracownik wybrany do władz kolegialnych szkoły nie może być zwolniony z pracy.

24.06.2003

 1. Upoważnienie Przewodniczącego Związku do prowadzenia negocjacji w/s podwyżek płac w imieniu związku.
 2. Dokonać zmiany całego Regulaminu Pracy, tak aby był zgodny z wymogami Unii Europejskiej oraz powołać zespół, który przejrzy Regulamin i sprawdzi zgodność z prawem unijnym.
 3. Przyjęcie kandydatury Jacka Przędzika na Społecznego Inspektora Pracy na kolejną kadencję.
 4. W III etapie podwyżek do porozumienia płacowego zapisać kryteria ustalone do podwyżki uznaniowej.

30.03.2004

Nie zrywać umów dużych lokat terminowych, dotrzymać je do terminu zakończenia i zrobić jedną dużą lokatę. Natomiast zostawić jedną małą lokatę, aby w przypadku konieczności zerwania lokaty strata była niewielka.

Lista członków Komisji Zakładowej objętych ochroną związku do końca kadencji i 1 rok po jej zakończeniu.

 1. Janusz Zajęcki
 2. Marek Bielczyk
 3. Elżbieta Chrzanowska
 4. Małgorzata Duraj
 5. Wiesław Jakubas
 6. Beata Nawrot
 7. Ewa Sadowska
 8. Jacek Wojs
 9. Anna Kantarek
 10. Alicja Radzikowska-Kerc
 11. Anna Madej
 12. Jan Ortyl
 13. Jolanta Polaczek
 14. Krystyna Romaniak
 15. Tadeusz Tatara
 16. Antoni Marciński
 17. Stefan Sarna
 18. Jacek Skowron
 19. Edward Sławiński

22.06.2004

 1. W sprawie ocen pracowników dydaktycznych skierować na ręce Rektora pismo do Senatu (przed 2.07.). Jeśli Rektor pisma nie odczyta, zgłosić w wolnych wnioskach. Pismo zredagują: Jolanta Polaczek, Elżbieta Chrzanowska, Ryszard Masłowski, Janusz Zajęcki. W piśmie do Senatu należy poinformować, że po senacie: związek wystąpi do MENiS i do Sądu Pracy.

Jeśli odpowiedź senatu będzie negatywna, to związek nagłośni sprawę w mediach krakowskich.

30.11.2004

 1. Zgłosić do Senackiej Komisji Statutowej (z odpisem dla Rektora) że zmiana wysokości nagród dla nienauczycieli z 1% na 0,75% ,dokonana przez Senat, jest niezgodna z regulaminem i nie została uzgodniona ze związkami zawodowymi.
 2. Umieszczenie informacji na temat przyznawania nagród dla nienauczycieli na tablicach związkowych.

22.02.2005

 1. Elżbieta Chrzanowska została wybrana przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jubileuszu XXV lecia „S” w PK.
 2. Jubileusz ma mieć formę sesji i wystawy.

15.03.2005

W II etapie przyznawania świadczeń socjalnych kwota będzie ustalana po zbilansowaniu całego roku. KZ domaga się żeby ta kwota nie była niższa niż 300 zł, a reszta będzie zgodna z Regulaminem Gospodarowania ZFŚS.

31.05.2005

Jubileusz XXV-lecia ”S” w PK odbędzie się około połowy października jako otwarte zebranie Komisji Zakładowej prowadzone w luźnej formie towarzyskiej.

28.06.2005

 1. KZ pokryje koszt 600 szt. pamiątkowych znaczków jubileuszowych zaproszeń na uroczystości jubileuszowe 25-lecia „Solidarności” Uczelni Krakowa dn.1.10.2005 oraz koszt uczestnictwa naszych członków i gości. Koszt uczestnictwa jest przewidywany na około 30 zł.
 2. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej upoważnia Prezydium Komisji Zakładowej do wyrażania stanowiska Komisji Zakładowej w sprawach wynikających z art.31 oraz art. 32 pkt. 1 Ustawy o Związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 (tekst jednolity Dz. U. 2001nr 79poz. 854 wraz z późn. zmianami).

20.12.2005

Zmiany w Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

 1. Komisja Świadczeń Socjalnych zbiera się w razie potrzeby.
 2. Przy dofinansowaniu dla dzieci należy przedstawić dokument poświadczający kontynuację nauki.
 3. W przypadku zapomóg zostawić określenie „w wyjątkowo”.
 4. Uściślić „maksymalna wysokość zapomogi – średnia płaca w PK za ubiegły rok”.
 5. Pożyczka (skreślić remontowa) nie może przekroczyć 4-krotnej płacy w PK.
 6. Pożyczka mieszkaniowa nie przekracza 15 średnich płac w PK.
 7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozliczyć 50% pożyczki w ciągu pół roku.
 8. Wysokość umorzenia obu pożyczek nie może przekroczyć 2-miesięcznej średniej płacy w PK.
 9. Komisja ma prawo ograniczyć ilość pożyczek i obniżyć ich wysokość.
 10. Wprowadzić zapis, że pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona więcej niż 1 raz. Powtórna pożyczka może być udzielona po 10 latach od spłacenia ostatniej pożyczki. W pierwszej kolejności pożyczka udzielona jest tym, którzy ubiegają się o nią po raz pierwszy.

17.01.2006

 1. Powołano Zakładową Komisję Wyborczą w osobach Prezydium Komisji Zakładowej.
 2. Okręgami wyborczymi są koła.
 3. Komisja Wyborcza powinna być zawiadomiona o terminie zebrania wyborczego w kole na tydzień przed zebraniem.
 4. KZ upoważniła kol. R. Masłowskiego do zredagowania apelu o możliwości wystąpienia do IPN-u z wnioskiem o przyznanie statusu pokrzywdzonego, a następnie o ujawnienie tajnych współpracowników SB. W tym apelu powinno się znaleźć słowo „haniebny”.

Apel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej

W związku z ujawnieniem haniebnych faktów dotyczących współpracy niektórych członków NSZZ „Solidarność” środowiska akademickiego Krakowa z organami SB PRL, zwracamy się z apelem do naszych koleżanek i kolegów, którzy pełnili lub pełnią funkcje w strukturach „Solidarności” szczebla zakładowego i wyższego, aby wystąpili do Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o przyznanie statusu pokrzywdzonego, a następnie o ujawnienie danych osobowych tajnych współpracowników.

Zależy nam na poznaniu prawdy.