Ordynacja Wyborcza

ORDYNACJA WYBORCZA
NSZZ „Solidarność” w Politechnice Krakowskiej
Uchwalona przez ZWZD 31.03.1998r,
z poprawkami przyjętymi przez ZWZD 28.03.2006r.

oraz z poprawkami przyjętymi przez ZWZD 23.03.2018r.

 

Rozdział I. Zakres stosowania

§1

Ordynacja dotyczy wyborów:

 • – zarządu koła i jego przewodniczącego,
 • – delegatów na Zakładowe Walne Zebranie Delegatów (ZWZD),
 • – Komisji Zakładowej i jej przewodniczącego,
 • – Zakładowej Komisji Rewizyjnej (ZKR),
 • – delegatów na Regionalne Walne Zebranie Delegatów.
 • – delegatów na walne zebranie Krajowej Sekcji Nauki

Rozdział II. Zasady ogólne

§2

Ordynacja oparta jest na postanowieniach Statutu NSZZ „Solidarność” oraz na Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”.

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyborów.

Wybory odbywają się na następujących zasadach:

 • kandydatem może być osoba uprawniona do głosowania na zebraniu dokonującym wyborów oraz, w wyborach na ZWZD, ten członek Organizacji Zakładowej, który może wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór (jednakże bez uwzględnienia przerw przynależności do Związku spowodowanych niemożliwością należenia do NSZZ „Solidarność” wynikających z prawa powszechnego) i uzyska pisemne poparcie przez co najmniej 25% delegatów na ZWZD.
 • nie ogranicza się liczby kandydatów,
 • głosuje się na poszczególnych kandydatów,
 • głosowanie jest tajne,
 • przewodniczącego wybiera bezpośrednio walne zebranie organizacji danego szczebla,
 • funkcji związkowych nie można łączyć z funkcjami określonymi w § 12 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”. Stanowiska kierownicze w Politechnice Krakowskiej określone są w § 4 niniejszej ordynacji,
 • odwołanie członka władz związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak wybór,delegaci wybierani są na okres jednej kadencji.

 §3

Kandydatów zgłasza się na zebraniach wyborczych odpowiednich szczebli za pomocą ustnego, uzasadnionego wniosku, nie ogranicza się liczby kandydatów. Można zgłosić nieobecnego kandydata, przedstawiając jego pisemną zgodę.

§4

Funkcji związkowych pochodzących z wyboru nie można łączyć ze stanowiskiem rektora, prorektora, dziekana, dyrektora instytutu, dyrektora administracyjnego, kwestora, radcy prawnego uczelni.

Funkcji przewodniczącego i członka zarządu koła nie można łączyć z pełnieniem funkcji kierowniczych w jednostce organizacyjnej w której działa koło.

§5

Wybory na wszystkich szczeblach są ważne, jeżeli w nich uczestniczy co najmniej 50% członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ III. Wybór zarządu koła i jego przewodniczącego

§6

Przewodniczącego koła i jego zastępców oraz ewentualnie dalszych członków zarządu koła wybierają członkowie Związku w obecności przedstawiciela KZ. Wybór na przewodniczącego koła jest równoczesnym wyborem na delegata ZWZD.

ROZDZIAŁ IV. Wybór delegatów na Zakładowe Walne Zebranie Delegatów (ZWZD)

§7

Delegaci poszczególnych kół na ZWZD wybierani są w ten sposób, aby na 10 członków przypadał 1 delegat, to jest:

do 14 członków 1 delegat

15 – 24 członków 2 delegatów

25 – 34 członków 3 delegatów itd.

Przewodniczący jest wliczony w liczbę delegatów. Wszyscy członkowie zarządu kół mogą kandydować na delegatów.

§7′

W głosowaniu jawnym 23.03.2018 r. podjęto decyzję o zmianie ordynacji wyborczej. Przyjęto, że 1 delegat przypada na 7 członków koła, kolejny kandydat na 8 – 14 członków koła.

§8

Wyboru delegatów dokonuje się na zebraniach wyborczych koła, mandat delegata trwa do końca kadencji Komisji Zakładowej. Mandat traci ważność w przypadku: gdy delegat przestał być członkiem Związku, rezygnacji delegata z mandatu, nieważności wyboru, odwołania przez wyborców, utraty prawa wybieralności. Wakujące mandaty obsadza się w drodze wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ V. Wybór przewodniczącego Komisji Zakładowej

§9

Przewodniczącego wybiera się na ZWZD spośród wybranych delegatów oraz spośród tych członków Organizacji Zakładowej, którzy mogą wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór (jednakże bez uwzględnienia przerw przynależności do Związku spowodowanych niemożliwością należenia do NSZZ „Solidarność” wynikających z prawa powszechnego) i uzyskają pisemne poparcie przez co najmniej 25% delegatów na ZWZD. Wybór ten przeprowadzony jest w pierwszej kolejności. W przypadku zwolnienia mandatu przewodniczącego wybory przeprowadza się w terminie jednego miesiąca od zwolnienia mandatu.

ROZDZIAŁ VI. Wybór członków Komisji Zakładowej

§10

Liczebność KZ na daną kadencję uchwala ZWZD

W skład Komisji Zakładowej wchodzą:

 1. przewodniczący KZ,
 2. osoby wybrane z grona delegatów oraz spośród tych członków Organizacji Zakładowej, którzy mogą wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór (jednakże bez uwzględnienia przerw przynależności do Związku spowodowanych niemożliwością należenia do NSZZ ?Solidarność? wynikających z prawa powszechnego) i uzyskają pisemne poparcie przez co najmniej 25% delegatów na ZWZD.

§11

Przed każdym zwyczajnym ZWZD należy zaktualizować stan delegatów, stosownie do aktualnej jego liczebności.

§12

W przypadku zwolnienia mandatu członka KZ wyborów dokonuje się na następnym zwyczajnym ZWZD.

ROZDZIAŁ VII. Wybór Komisji Rewizyjnej

§13

Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje ZWZD spośród swego składu oraz spośród tych członków Organizacji Zakładowej, którzy mogą wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór (jednakże bez uwzględnienia przerw przynależności do Związku spowodowanych niemożliwością należenia do NSZZ „Solidarność” wynikających z prawa powszechnego) i uzyskają pisemne poparcie przez co najmniej 25% delegatów na ZWZD.

Liczebność ZKR na daną kadencję uchwala ZWZD

§14

Członkowie ZKR nie mogą pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu zakładu, nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na ZWZD , delegata na WZD regionu lub delegata do KSN.

§15

Przewodniczącego ZKR wybierają jej członkowie spośród składu ZKR.

ROZDZIAŁ VIII. Wybór Prezydium Komisji Zakładowej

§16

ZWZD podejmuje decyzję o powołaniu spośród członków Komisji Zakładowej prezydium KZ w głosowaniu jawnym. ZWZD upoważnia Komisję Zakładową do ustalenia liczby członów prezydium.

§17

Komisja Zakładowa wybiera ze swojego grona Prezydium oraz zatwierdza jego liczebność i strukturę. Strukturę i kandydatów na członków prezydium wraz z jednoczesnym określeniem dla poszczególnych kandydatów wyodrębnionych funkcji proponuje Przewodniczący KZ. Komisja Zakładowa, w głosowaniu tajnym, wybiera prezydium zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IX. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu

§18

Liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu określa Zarząd Regionu, zgodnie z tym ZWZD wybiera delegatów w wyborach tajnych.

ROZDZIAŁ X. Przebieg zebrań wyborczych

§19

Komisja Zakładowa celem zorganizowania wyborów powołuje Zakładową Komisję Wyborczą.

§20

Zakładowa Komisja Wyborcza ustala kalendarz wyborczy, przygotowuje wybory od strony organizacyjno programowej, prowadzi nadzór nad wyborami w kołach, prowadzi rejestr delegatów, wydaje i rejestruje mandaty delegatów na ZWZD. Komisja Wyborcza rozwiązuje się po złożeniu ZWZD sprawozdania z dokonanych czynności.

§21

Zebranie wyborcze otwiera Przewodniczący KZ przedstawiając porządek zebrania.

§22

Porządek zebrania podlega zatwierdzeniu zwykłą większością głosów przez delegatów na ZWZD. Głosowanie jest jawne.

§23

Zebranie wybiera przewodniczącego zebrania, członków komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wnioskowej i protokolantów (liczebność komisji ustalają członkowie zebrania) w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Protokolanci i członkowie komisji skrutacyjnej nie muszą mieć biernego i czynnego prawa wyborczego. Kandydatury zgłaszają uczestnicy zebrania. Jeżeli po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącego nikt nie zgłasza nowych kandydatów, przewodniczący zebrania ogłasza zamknięcie listy wyborczej oraz zapytuje kandydatów czy zgadzają się kandydować. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz związku. Jeżeli zostali zgłoszeni to przestają pełnić swoje funkcje i należy dokonać ponownych wyborów na zwolnione miejsce.

§24

Komisja mandatowa stwierdza na podstawie listy obecności czy jest obecnych co najmniej 50 % delegatów.

§25

Do zadań komisji skrutacyjnej należy: sporządzenie listy kandydatów i zbadanie czy zgłoszone kandydatury zgodne są z § 4 niniejszej Ordynacji, wydawanie kart do głosowania, zbieranie głosów do urn wyborczych, ustalenie i podanie wyników głosowania, sporządzenie protokołu z głosowania i zabezpieczenie kart do głosowania.

§26

Przed zarządzeniem głosowania każdy kandydat ma obowiązek, na żądanie chociażby jednej osoby spośród zebranych, przedstawienia zebraniu swojej dotychczasowej działalności społecznej, a także swego programu działania. Uczestnicy zebrania mają prawo zadawać pytania kandydatowi. Przewodniczący uchyla pytania, jeżeli dotyczą życia osobistego kandydata. Zebranie większością głosów może uchylić decyzję przewodniczącego.

§27

Po zakończeniu prezentacji kandydatów i po ustaleniu w głosowaniu jawnym ilości tur głosowania, przewodniczący zarządza głosowanie.

Każdy wyborca otrzymuje od komisji skrutacyjnej kartę wyborczą zawierającą nazwiska wszystkich kandydatów. Głosujący skreśla co najmniej tyle nazwisk ile wynosi różnica pomiędzy liczbą kandydatów a liczbą miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej liczby kandydatów czyni głos nieważnym. Głos jest także nieważny jeżeli, nie można odczytać w sposób jednoznaczny woli wyborcy. Głosowanie uznaje się za nieważne jeżeli:

 • liczba głosów ważnych jest mniejsza niż głosów nieważnych,
 • liczba oddanych głosów jest większa niż liczba uprawnionych do głosowania lub liczba wydanych kartek do głosowania,
 • ze względów technicznych nie można ustalić wyników głosowania,
 • złamano zasadę tajności głosowania.

§28

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych oraz co najmniej ponad połowę oddanych głosów ważnych i znaleźli się na miejscach mandatowych.

§29

Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, przewodniczący zebrania zarządza następne tury głosowania. W następnych turach biorą udział kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

brali udział w poprzedniej turze i nie zostali wybrani,

uzyskali kolejno największą liczbę głosów,

Po czym do następnej tury przechodzą kandydaci w ilości nie przekraczającej dwukrotnej ilości nieobsadzonych miejsc.

§30

 • § 22 – 28 stosuje się odpowiednio do wszystkich przeprowadzanych wyborów.

§31

Jeżeli po wyczerpaniu ustalonej ilości tur głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca mandatowe, na te miejsca mandatowe przeprowadza się wybory zgodnie z § 36 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”.

§32

Zgromadzenie, które wybrało danego członka władzy Związku ma prawo go odwołać w tym samym trybie w jaki go wybrało. Uzasadniony wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek Związku.

§33

Protokolanci sporządzają protokół z przebiegu zebrania, który podpisują wraz z przewodniczącym zebrania.

§34

Wybory mogą być również przeprowadzone w formie głosowania do urny wyborczej.

Tę formę przeprowadzania wyborów stosuje się, gdy na zebraniu wyborczym brak jest quorum i przeprowadza się zgodnie z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”.

§35

Protokół wraz z listą wyborców i kartami wyborczymi przekazywane są do Komisji Zakładowej.