ZWZD

Uchwały Zakładowego Walnego Zebrania Delegatów  NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej podjęte w dn. 28.03.2006

Uchwała nr 1.

Koło Administracji zwraca się z wnioskiem, aby Komisja Zakładowa, działając na mocy punktu 4 Porozumienia Rektora PK z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w sprawie zasad współdziałania z dnia 17 maja 1991 r. dokonała oceny sposobu kształtowania wynagrodzeń oraz premiowania i nagradzania pracowników administracji Politechniki Krakowskiej.

ZWZD NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej po wysłuchaniu stanowiska Koła Administracji kieruje przedstawiony wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Zakładową.

 

Uchwała nr 2.

Koło Pracowników Administracji apeluje o wzmożenie wysiłków zmierzających w kierunku wyegzekwowania przy najbliższych podwyżkach – podwyżki kwotowej. Podwyżki procentowe dyskryminują najmniej zarabiających dla których nie ma ani niższych cen w sklepach, czy mediach. Stąd nasz apel bądźmy solidarni z wszystkimi członkami naszego Związku, przestańmy widzieć tylko koniec własnego nosa, wszak wszyscy jesteśmy członkami NSZZ „Solidarność” PK.

ZWZD NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej po wysłuchaniu stanowiska Koła Administracji kieruje przedstawiony wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Zakładową.

 

Uchwała nr 3.

WZD NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej upoważnia Komisję Zakładową
 do podejmowania decyzji w sprawie lokowania środków finansowych NSZZ „Solidarność” PK w funduszach inwestycyjnych oraz obligacjach skarbowych

 

Uchwała nr 4.

ZWZD NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej zobowiązuje delegatów na Regionalne Walne Zebranie Delegatów do wystosowania wniosku do Krajowego Zjazdu Delegatów
o możliwie duże zmniejszenie wysokości odprowadzanej przez Komisję Zakładową
do Zarządu Regionu składki.

 

Uchwała nr 5.

ZWZD NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej upoważnia delegatów na Regionalne Walne Zebranie Delegatów do złożenia wniosku zobowiązującego Zarząd Regionu
do zdyscyplinowania tych Komisji Zakładowych, które nie odprowadzają należnych składek do Zarządu Regionu.

 

Uchwała nr 6.

Członkowie Koła na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK zwracają się do delegatów ZWZD z apelem o poparcie przez Związek rezolucji domagającej się całkowitego oczyszczenia generała Augusta Fieldorfa  „Nila” z bezpodstawnie zarzucanych mu win oraz ukarania osób biorących udział w wymierzaniu skazującego wyroku. Przypominamy, że generał został skazany 16 kwietnia 1952 roku przez Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy na karę śmierci. Został zamordowany w więzieniu mokotowskim przez powieszenie, 24 lutego 1953 roku o godzinie 15. Miejsce pochówku jest do dnia dzisiejszego nieznane.

            Zwracamy jednocześnie uwagę, ze do tej pory środowisko sędziowskie nie oczyściło się z tego typu wyroków, co może budzić zdziwienie w sytuacji gdy Polacy jednocześnie domagają się rozliczenia ze Zbrodni Katyńskiej od Rosjan.

            Domagamy się również poparcia przez Związek, Pomorskiego Społecznego Komitetu Lustracyjnego utworzonego przez siedmiu represjonowanych w PRL-u i internowanych trójmiejskich działaczy opozycji. Powołali  oni Komitet „powodowani” odpowiedzialnością za przebudowę Polski w celu odzyskania pełnej suwerenności i oczyszczenia życia publicznego z pozostałości totalitarnego systemu komunistycznego.

ZWZD NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej kieruje przedstawiony wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Zakładową.

 

Uchwały ZWZD 1998

Wniosek 1

Zobowiązuje się KZ do rozeznania sprawy naliczeń świadczeń emerytalnych i podjęcia ewentualnych kroków w celu poprawienia sytuacji materialnej osób przed emeryturą.

Wniosek 2

Zobowiązuje się KZ do dalszego prowadzenia rozmów z JM. Rektorem w sprawie wliczania części premii do wynagrodzenia zasadniczego dla grupy osób nie będących nauczycielami akademickimi.

Wniosek 3

Zobowiązuje się KZ do przeprowadzenia wiążących rozmów z władzami PK dotyczącymi podwyższenia płac pracownikom najniżej zarabiającym (z grupy prac. technicznych i administracji) celem zbliżenia ich wynagrodzeń do średniej krajowej.

Wniosek 4

Zobowiązuje się KZ do rozpoznania możliwości zrównania wypłat z tytułu zasiłków chorobowych we wszystkich grupach pracowniczych PK.

Wniosek 5

Zobowiązuje się KZ do wystąpienia do JM. Rektora PK o udostępnienie materiałów dotyczących potrzeby zatrudniania nowych pracowników administracji centralnej (dotyczących pracowników z zewnątrz) w aspekcie faktu przerostu sił administracyjnych w tym dziale.

Uchwała nr 10

ZWZD NSZZ „Solidarność” PK zobowiązuje KZ do realizacji sformułowanych przez komisję wnioskową pięciu powyższych wniosków w toku bieżącej kadencji.

W głosowaniu jawnym ZWZD przyjęło jednogłośnie uchwałę.

Wolne wnioski

Wniosek dot. zmian zasad refundacji za wczasy „pod gruszą” (otrzymuje się refundację, gdy urlop obejmuje 14 kolejnych dni kalendarzowych) ZWZD proponuje przekazać swoim przedstawicielom pracującym w komisji socjalnej.