Ogólne

Porozumienie

Rektora Politechniki Krakowskiej z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w sprawie zasad współdziałania z dnia 17 maja 1991 r.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych z dnia 08.10.1982 /Dz. Ustaw z 1985 r, poz.227, ze zmianami Dz.U. nr 20 z 1989 r, poz.105/ oraz porozumienia Ministra Edukacji Narodowej z Ogólnopolską Komisją Porozumiewawczą Nauki NSZZ „S”, Federacją Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki i Krajową Radą Nauki ZNP z dnia 25.09.1990, strony porozumienia ustalają co następuje:

 1. Strony porozumienia współdziałają w realizacji zadań o których mowa w art.35, art.36, art.37, art.38 i art.39 ustawy z dnia 8.10.1982r, o związkach zawodowych oraz art.11 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990r.
 2. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” biorą udział z głosem opiniodawczym w posiedzeniach Senatu, Rad Wydziału oraz innych ciał kolegialnych i komisjach Uczelni.
 3. Udział przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w posiedzeniach Senatu /art.47 ust.4/x, Rad Wydziału /art.50 ust.4/oraz innych ciał kolegialnych i komisjach działających w Uczelni nie zastępuje opinii i uzgodnień ze związkami zawodowymi określonymi w przepisach prawnych i niniejszym porozumieniu.
 4. Organy statutowe NSZZ „Solidarność” mają prawo dokonywania ocen warunków pracy, płacy i bytu pracowników Uczelni. Odpowiednie komórki administracji Uczelni zobowiązane są do udostępnienia dokumentów i materia- łów dla dokonania powyższej oceny, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 5. Strony porozumienia przykładają szczególną wagę do zapewnienia właściwych warunków pracy w Uczelni wszystkim pracownikom, podejmując w tym zakresie odpowiednie współdziałanie. W szczególności władze Uczelni zasięgają opinii NSZZ „Solidarność”:
 • przy określaniu zasad podziału i podziale środków finansowych Uczelni /art.24 ust.5 i 6 U. o Szk. Wyż./,
 • przy ustalaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni /art.29 ust.1 i art.48 ust.1 pkt.6/x,
 • przy tworzeniu jednostek organizacyjnych /art.64 ust.2 i 3/x,
 • przy tworzeniu regulaminów organizacyjnych o których mowa w art.49 ust.3 pkt,3 i art.73 U. o Szk. Wyż.
 1. Współdziałając w tworzeniu warunków pracy i rozwoju pracowników Uczelni odpowiednie organy Uczelni zasięgają opinii NSZZ „Solidarność”:
 • przy ustalaniu zasad tworzenia funduszu stypendialnego Uczelni /art.28 ust.1/x,
 • przy określaniu warunków i trybu kierowania przez Uczelnię jej pracowników za granicę /art.33 ust.3/x,
 • przy ustalaniu na zasadach określonych w statucie Uczelni pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego zmian i zasad obliczania godzin dydaktycznych /art.48 ust.1 punk.7/x,
 • przy ustalaniu rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiaru pensum dydaktycznego /art.101 ust.2 /x,
 • przy zwiększaniu wynagrodzeń, o których mowa w art.106 ust.1/x.
 1. W celu umożliwienia NSZZ „Solidarność” wykonywania uprawnień określonych w art.35 U. o Zw.Zaw. do zajmowania stanowiska w każdej sprawie pracowniczej, odpowiednie służby Uczelni przekazują NSZZ „S” informacje o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, mianowaniach, ustaniach stosunków pracy.
 2. NSZZ „Solidarność” sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współkieruje społeczną inspekcją pracy /art.25 ust.2 U. o Zw.Zaw./ Współdziała w tym zakresie ze służbami BHP oraz Państwową Inspekcją Pracy. Wraz z innymi organizacjami związkowymi w PK decyduje o strukturze organizacyjnej społecznej inspekcji pracy, dostosowując ją do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy.
 3. NSZZ „Solidarność” uzgadnia zasady wykorzystywania funduszu socjalnego i mieszkaniowego i podział tych środków na określone cele, sprawuje społecznie kontrolę nad rozdziałem mieszkań oraz wszelkich innych dóbr o charakterze socjalnym, będących w dyspozycji Uczelni. W tym celu NSZZ „S” bierze udział w pracach komisji wspólnych z innymi organizacjami związkowymi w PK. Skład tych komisji ustalany jest proporcjonalnie do ilości członków danego związku w Uczelni.
 4. Rektor i NSZZ „Solidarność” współdziałają również w sprawach wypoczynku, kultury fizycznej i szeroko pojętej turystyki oraz ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin, a także emerytów.
 5. Rektor przedstawia NSZZ „Solidarność” projekty aktów prawnych i propozycje decyzji w sprawach o których mowa w pkt. 5-6 w celu zasięgnięcia opinii. Opinia powinna być wyrażona na piśmie i przedstawiona Rektorowi w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie lub zgodnym z innym wspólnym postanowieniem. W pracach przygotowawczych nad projektami tych aktów prawnych biorą udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. NSZZ „S” może występować z wnioskami w sprawie wydawania lub zmiany przez Rektora aktów prawnych, zarządzeń dotyczących praw i interesów pracowników Uczelni oraz emerytów i rencistów. Rektor w ciągu dwu tygodni lub zgodnie z innym wspólnym uzgodnieniem przedstawia odpowiedź na wniosek, w przypadku stanowiska negatywnego wraz z uzasadnieniem.
 6. Nie rzadziej niż raz w roku władze Uczelni dokonują analizy stanu realizacji praw pracowniczych i działalności socjalnej. Ocena wniosków z tej analizy dokonywana jest wspólnie z NSZZ „Solidarność” /art.35 ust.4 U. o Zw. Zaw./.
 7. Rektor zapewnia NSZZ „Solidarność” w Uczelni warunki lokalowe i środki techniczne, umożliwiające właściwe funkcjonowanie związku /art.38 ust.1 U. o Zw. Zaw./.
 8. Nie może być rozwiązany stosunek pracy z pracownikiem Uczelni:
 • delegowanym przez NSZZ „S” do udziału w organach kolegialnych i komisjach Uczelni,
 • przewodniczącym koła, członkiem Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej,
 • pełniącym funkcję w organach struktur ponadzakładowych NSZZ „Solidarność”,

w czasie pełnienia tej funkcji oraz w okresie roku po zakończeniu kadencji, chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia /art.39 U. o Zw.Zaw./ oraz w innych przypadkach określonych w przepisach prawa. W przypadku, gdy w czasie trwania kadencji upływa ustalony w statucie PK okres mianowania na danym stanowisku, pracownikowi zostaje zaproponowane zatrudnienie w Uczelni do końca kadencji oraz roku po jej zakończeniu na innym odpowiednim stanowisku.

 1. W zakresie udzielania zwolnień od pracy pracownikom powołanym do pełnienia funkcji związkowej z wyboru /art.38 ust.2 U. o Zw. Zaw./, strony ustalają, że na wniosek KZ NSZZ „Solidarność” w/w zwolnienie nauczyciela akademickiego można zastąpić odpowiednią zniżką pensum dydaktycznego. Pracownik nie będący nauczycielem akademickim może być zwolniony z części obowiązków służbowych.
 2. Współpraca w sprawach nie objętych uregulowaniami niniejszego porozumienia odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, zgodnie z intencją ustaw o szkolnictwie wyższym i związkach zawodowych.
 3. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas nieokreślony. Renegocjacje porozumienia mogą nastąpić na wniosek jednej ze stron nie częściej jednak niż raz w roku, lub częściej na wspólny wniosek obu stron.

 

x/ dotyczy Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12.09.1990 r.

 

 Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” PK

/Czesław Wilczyński/

                            Rektor PK

                            /Prof.zw.dr hab. Józef Nizioł/

 

Kraków 15. 06 1998

Aneks do porozumienia

Rektora Politechniki Krakowskiej z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”

w sprawie zasad współdziałania z dnia 17 maja 1991 r.

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn.23 maja 1991 roku o związkach zawodowych wraz z późniejszymi poprawkami, zmienia się pkt. 13 porozumienia.

Punkt 13 Porozumienia Rektora Politechniki Krakowskiej z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w sprawie zasad współdziałania z dnia 17 maja 1991 r. otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Rektor zapewnia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” pomieszczenia wraz z oprzyrządowaniem biurowym i technicznym – nieodpłatnie.
 2. Rektor zapewnia pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz materiałów biurowych zgodnie z uzgodnionym rocznym preliminarzem przedstawionym przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.

 

                Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”  PK                                                                                             Rektor PK

                                  /Janusz Zajęcki/                                                                                                    /Prof.zw.dr hab. inż. Kazimierz Flaga/