STRUKTURA i REGULAMIN

Struktura i Regulamin Organizacji Zakładowej

NSZZ „Solidarność”

w Politechnice Krakowskiej

Uchwalona przez ZWZD 30. 05. 2000r.

§ 1

Komórką działania Związku jest koło.

 1. Koła tworzą się na podstawie nieskrępowanej woli członków założycieli koła, zebranych na zebraniu założycielskim.
 2. Koła powstają z inicjatywy pracowników, którzy tworzą w tym celu komitety założycielskie. W ciągu miesiąca komitet założycielski powinien przeprowadzić wybory i zorganizować koło zgłaszając je do Komisji Zakładowej. Komisja Zakładowa podejmuje decyzję dotyczącą rejestracji danego koła w Rejestrze Kół Organizacji Zakładowej.
 3. Koło może obejmować członków pracujących w różnych jednostkach organizacyjnych PK. Można być członkiem tylko jednego koła. W jednej jednostce organizacyjnej PK nie może być więcej niż jedno koło.
 4. Zależnie od struktury jednostki organizacyjnej Politechniki Krakowskiej koło może tworzyć podległe sobie, mniejsze jednostki organizacyjne związku, które powstają w wyniku uchwały zarządu koła i tą samą drogą są rozwiązywane.
 5. Koła mogą łączyć się dla podejmowania wspólnych akcji lub obrad i wyborów.
 6. Likwidacja Koła następuje w wyniku uchwały 2/3 członków, obecnych na zebraniu koła przy, co najmniej 66% frekwencji lub decyzją Komisji Zakładowej.
 7. Najwyższą władzą koła jest ogólne zebranie koła, które dokonuje wyboru przewodniczącego koła, zarządu koła, delegatów na ZWZD, uchwala większością głosów wnioski i instrukcje dla delegatów i zarządu koła, udziela absolutorium zarządowi koła.
 8. Zarząd koła liczy co najmniej 3 osoby, wybierane według zasad ordynacji wyborczej. Liczbę członków zarządu ustala zebranie członków koła w głosowaniu jawnym przed wyborami zarządu.
 9. Przewodniczący koła (lub jego zastępcy) wchodzą jako reprezentanci koła do odpowiednich organów kolegialnych Uczelni.
 10. Przewodniczący kół mogą wejść, po wybraniu przez ZWZD, do Komisji Zakładowej.
 11. Zakładowa Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w działalność koła i opiniowania działalności zarządu koła dla potrzeb Komisji Zakładowej.

 

§ 2

Ogniwem struktury władz Związku szczebla pośredniego mogą być komisje porozumiewawcze. Nie są one nadrzędne nad kołem, a jedynie służą koordynacji i reprezentowaniu kół wobec władz odpowiedniej jednostki organizacyjnej Uczelni.

 • Metody działania komisji porozumiewawczych i ich reprezentację wobec władz ustalają koła członkowskie poprzez swoje zarządy.
 • Decyzje komisji porozumiewawczych zapadają drogą uzgodnień.
 • Jeżeli w sprawie istotnej koła zgrupowane w komisji porozumiewawczej nie mogą uzgodnić wspólnego stanowiska, decyzja należy do Komisji Zakładowej (lub jej Prezydium) i decyzja ta jest wiążąca dla zarządów kół.

§ 3

Zakładowe Walne Zebranie Delegatów (ZWZD) jest najwyższą władzą Organizacji Zakładowej Związku.

1. ZWZD zwoływane jest co najmniej raz w roku.

2. Do zadań ZWZD należy:

 • wybór przewodniczącego Komisji Zakładowej,
 • wybór pozostałych członków Komisji Zakładowej,
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 • wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu,
 • wybór delegatów na walne zebranie Krajowej Sekcji Nauki,
 • uchwalanie programu działalności Organizacji Zakładowej i wytycznych dla KZ oraz regulaminów,
 • rozpatrywanie sprawozdań KZ, ZKR i udzielanie absolutorium członkom KZ i jej Prezydium,
 • ustalanie wewnętrznej struktury Organizacji Zakładowej.

3. Nadzwyczajne ZWZD zwołuje KZ z własnej inicjatywy, bądź na wniosek ZKR lub zarządów kół, reprezentujących co najmniej 1/5 członków Organizacji Zakładowej.

4. Delegaci poszczególnych Kół na ZWZD wybierani są w ten sposób, aby na 10 członków przypadał 1 delegat to jest:

 • do 14 członków 1 delegat
 • 15 – 24 członków 2 delegatów
 • 25 – 34 członków 3 delegatów itd.

5. Przewodniczący jest wliczony w liczbę delegatów. Wszyscy członkowie zarządu kół mogą kandydować na delegatów.

6. Mandat delegata ważny jest na okres 1 kadencji. Delegaci mogą otrzymać od swych kół instrukcje przed ZWZD.

§ 4

Komisja Zakładowa (KZ) jest organem władzy Związku.

1. Do zakresu działania KZ należy:

 • reprezentowanie Organizacji Zakładowej wobec władz Uczelni, a także innych władz, organizacji i instytucji,
 • ustalanie wytycznych bieżącej działalności Prezydium KZ,
 • okresowa ocena pracy Prezydium KZ,
 • uchwalanie budżetu Organizacji Zakładowej.

2. Kadencja Komisji Zakładowej trwa 4 lata.

3. Organem wykonawczym KZ działającym w sposób ciągły jest Prezydium KZ, którego zadaniem jest kierowanie bieżącą działalnością Organizacji Zakładowej.

4. KZ powinna zbierać się co najmniej raz na miesiąc, a jej Prezydium co najmniej raz na tydzień.

5. KZ może powoływać stałe lub czasowe sekcje dla prowadzenia określonej działalności. W pilnych przypadkach organizację sekcji może podjąć Prezydium.

6. KZ wyznacza swego reprezentanta biorącego udział w posiedzeniach Senatu Uczelni. Prezydium KZ wyznacza reprezentantów Związku do komisji senackich i rektorskich.

§ 5

Zakładowa Komisja Rewizyjna (ZKR):

 • nadzoruje i kontroluje działalność statutową i gospodarczą Organizacji Zakładowej, a w szczególności działalność Komisji Zakładowej i jej Prezydium;
 • stawia wniosek o absolutorium dla KZ i jej Prezydium. ZKR może przedstawić wniosek o indywidualnym trybie rozpatrywania absolutorium dla wskazanych członków KZ i jej Prezydium.