Płacowe

POROZUMIENIE OGÓLNE

POMIĘDZY J.M. REKTOREM PK A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ 'SOLIDARNOŚĆ’ PK

I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP PK

W SPRAWIE ZASAD PODWYŻEK PŁAC W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Podwyżki płac w Politechnice Krakowskiej mają charakter obligatoryjno – uznaniowy, procentowy. Przedmiotem Porozumienia Szczegółowego, negocjowanego przed każdą kolejną podwyżką jest ustalenie:

 • średniego procentu podwyżki w stosunku do funduszu płac
 • procentowego stosunku części podwyżki obligatoryjnej do części uznaniowej
 • minimalnego procentu podwyżki indywidualnej.

W celu określenia średniego procentu podwyżki płac w PK przedmiotem negocjacji jest również stopień finansowania limitu funduszu płac, oparty o wysokość tego limitu, przyznaną przez MEN i kwota, przeznaczona na podwyżki płac. Termin przeprowadzenia podwyżki także podlega uzgodnieniu.

 1. Całość środków dzielona jest pomiędzy jednostki uczelni proporcjonalnie do funduszu płac z miesiąca poprzedzającego daną podwyżkę.
 2. Średnia podwyżka płac wraz ze wszystkimi pochodnymi i aktualnymi dodatkami funkcyjnymi, określona przez Porozumienie Szczegółowe (zał. nr 3) jest procentowo równa w następujących grupach pracowniczych:
 3. samodzielnych pracowników naukowych (profesorowie, doktorzy habilitowani, docenci)
 4. adiunktów (bez habilitacji ) i asystentów
 5. pracowników dydaktycznych (st. wykładowcy, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy)
 6. pracowników naukowo – technicznych oraz administracji instytutowej i wydziałowej
 7. pracowników Biblioteki Głównej
 8. administracji centralnej i obsługi

W jednostkach organizacyjnych, w których liczba pracowników dydaktycznych stanowi mniej niż 15 % nauczycieli akademickich, nastąpi połączenie tej grupy z grupą adiunktów i asystentów.

Nie dopuszcza się przepływu funduszy z jednej grupy do drugiej.

W przypadku różnicowania uznaniowej części podwyżki pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wydziałów ( i ich odpowiednikami w przypadku jednostek nie będących wydziałami) konieczne jest, aby ich podstawą były odpowiednie kryteria, zaakceptowane w formie uchwał Rad Wydziałów. Odnośnie administracji centralnej i obsługi odpowiednie opracowane pisemnie kryteria podlegają zatwierdzeniu przez J.M. Rektora PK.

 1. W wyjątkowych, uzasadnionych pisemnie przypadkach  indywidualnych można nie przyznać podwyżki.
 2. Szczegółowe zasady trybu odwołań określa J.M.Rektor w formie zarządzenia, zaś tryb opiniowania – zakładowe organizacje związkowe w załączniku nr 2 do tegoż zarządzenia.
 3. Zarówno Porozumienie Ogólne jak Porozumienie Szczegółowe stanowią załączniki do zarządzenia J.M.Rektora, zawierającego zasady przeprowadzenia podwyżek płac i przekazywanego kierownikom jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
 4. Warunkiem skierowania przez J.M. Rektora podwyżek danej jednostki do realizacji jest uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych, dotyczących zgodności tych podwyżek z zawartym Porozumieniem.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO ZARZĄDZENIA J.M. REKTORA PK W/S PODWYŻEK PŁAC PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Kraków 03.11.1995.

TRYB OPINIOWANIA PODWYŻEK PŁAC PRZEZ ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

 1. Niniejszy dokument opracowano w związku z punktem 6  „Porozumienia ogólnego pomiędzy J.M. Rektorem PK a Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK w sprawie zasad podwyżki płac w Politechnice Krakowskiej” z dnia 03.11.1195, zwanego dalej w skrócie Porozumieniem.
 2. W celu opracowania opinii zakładowe organizacje związkowe otrzymają od Dziekanów lub ich odpowiedników, o których mowa w pkt.6 Porozumienia, dokumentację podwyżek. Zawierać ona będzie:
 •       wysokość dotychczasowego funduszu płac danej jednostki (wynagrodzenie zasadnicze i dodatki funkcyjne) oraz kwotę przyznaną na podwyżki.
 •       wysokość dotychczasowego funduszu płac (sumy) dla poszczególnych grup pracowniczych  i kwoty przeznaczone na podwyżki w tych grupach.
 •       dla każdej jednostki wykaz dotychczasowych wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych oraz kwoty podwyżek.
 •       dokumentacja ta zostanie dostarczona po rozpatrzeniu indywidualnych odwołań, a przed podjęciem ostatecznej decyzji (pkt.6 Porozumienia).
 1. Uprawnienie do wydawania miarodajnej opinii w sprawie podwyżek płac w  jednostkach organizacyjnych uczelni, o których mowa w pkt.2 Porozumienia, czyli na poszczególnych wydziałach PK, w instytutach międzywydziałowych traktowanych łącznie, w Bibliotece Głównej PK oraz w administracji PK, mają jedynie odpowiedni przedstawiciele władz zakładowych organizacji związkowych, działających w Politechnice Krakowskiej. W związku z powyższym komplet dokumentów należy składać:
 •       w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
 •       w Radzie Uczelnianej ZNP
 1. Zakładowe organizacje Związkowe zobowiązują się do wydania opinii nie później niż w ciągu 7 dni.

 

Kraków  29.10.2001

ANEKS

DO POROZUMIENIA OGÓLNEGO

POMIĘDZY J.M. REKTOREM PK

A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK

I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP PK

W SPRAWIE ZASAD PODWYŻEK PŁAC 

W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

z 3.11.1995 roku

Na okres obowiązywania Art. 1 punkt 22 Ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 85, poz. 925,) porozumienie szczegółowe może różnić się od porozumienia ogólnego. W przypadku wystąpienia różnic obowiązuje porozumienie szczegółowe w sprawie zasad podwyżek płac w Politechnice Krakowskiej.

 

Kraków 15.04.1998

POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY

J.M. REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK

I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP PK

W SPRAWIE PODWYŻKI PŁAC OD 1 KWIETNIA 1998 ROKU

 

 1. Przyznany Politechnice Krakowskiej przez MEN limit wynagrodzeń osobowych, przeznaczony na podwyżki płac od 1 kwietnia 1998 wynosi 2 688,0 tys. zł, co w rozbiciu na 9 miesięcy stanowi 298,67 tys. zł /miesiąc. W/w limit finansowany jest przez MEN w 96,1%.
 2. Uzgodniono, że finansowanie podwyżki płac od 1.04.1998 w Politechnice Krakowskiej wyniesie 100%przyznanego limitu.

W związku z powyższym uzgodniono, że:

 • 99,33% przyznanego limitu przeznacza się na procentową podwyżkę dla wszystkich pracowników PK, co daje średnio 12,50%podwyżki w stosunku do wynagrodzenia z marca 1998 roku; wynagrodzenie podstawowe nie może przy tym przekroczyć górnego pułapu na danym stanowisku według aktualnego taryfikatora,
 • 0,67%przyznanego limitu przeznacza się na wyrównanie do poziomu dolnej stawki widełek taryfikatora dla tych pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce 12,50%, tego poziomu nie osiągnęło.
 • Określenie wysokości kwot podwyżki nastąpi w oparciu o wysokość wynagrodzeń osobowych z 31 marca 1998 roku.
 • Ustalono, że podwyżka jest w całości obligatoryjna.
 • Pracownikom płatnym z umów pracodawca ma zapewnić podwyżkę w wysokości 12,50%ze środków umownych.
 • Warunkiem skierowania przez J.M. Rektora podwyżek danej jednostki do realizacji jest uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych, dotyczących zgodności tych podwyżek z zawartym Porozumieniem.
 • Ustalono, że podwyżka będzie wypłacona do końca maja 1998 roku.

 

Prezes RU ZNP PK

/dr inż. Adam Tabor/

J.M. Rektor PK

/prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga/

Przew. KZ NSZZ”S” PK

/dr inż. Janusz Zajęcki/

 

Kraków 15. 04. 99

POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY

J.M. REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK  I RADĄ UCZELNIANĄ  ZNP PK

W SPRAWIE PODWYŻKI PŁAC OD 1 MARCA 1999 ROKU

 1. Przyznany Politechnice Krakowskiej przez MEN limit wynagrodzeń osobowych, przeznaczony na podwyżki płac od 1 marca 1999 wynosi 3 071,4tys. zł, co w rozbiciu na 10 miesięcy stanowi 307,14 tys. zł /miesiąc. W/w limit finansowany jest przez MEN w 96,1%.
 2. Uzgodniono, że finansowanie podwyżki płac od 1.03. 1999 w Politechnice Krakowskiej wyniesie 100%przyznanego limitu, brakujące 3,9% J.M. Rektor pokryje z przyznanej Jemu przez Senat rezerwy budżetowej.

W związku z powyższym uzgodniono, że:

 • 98,8% przyznanego limitu przeznacza się na procentową, obligatoryjną, podwyżkę dla wszystkich pracowników PK, co daje średnio 9,2% podwyżki w stosunku do wynagrodzenia z lutego 1999 roku; wynagrodzenie podstawowe nie może przy tym przekroczyć górnego pułapu na danym stanowisku według aktualnego taryfikatora,
 • pozostałe 1,2% przyznanego limitu przeznacza się na rezerwę J.M. Rektora na podwyżki dla szczególnie wyróżniających się pracowników,
 • J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej przeznacza dodatkową kwotę na wyrównanie do poziomu dolnej stawki widełek taryfikatora dla tych pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce 9,2%, tego poziomu nie osiągnęło.
 • Określenie wysokości kwot podwyżki nastąpi w oparciu o wysokość wynagrodzeń osobowych z 28 lutego 1999 roku.
 • Pracownikom płatnym z umów pracodawca ma zapewnić podwyżkę w wysokości 9,2%ze środków umownych.
 • Warunkiem skierowania przez J.M. Rektora podwyżek danej jednostki do realizacji jest uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych, dotyczących zgodności tych podwyżek z zawartym Porozumieniem.
 • Ustalono, że podwyżka będzie wypłacona do końca maja 1999 roku.

Kraków 04. 05. 2000

POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY

J.M. REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK  I RADĄ UCZELNIANĄ  ZNP PK

W SPRAWIE PODWYŻKI PŁAC OD 1 STYCZNIA 2000 ROKU

 1. Przyznana  Politechnice Krakowskiej przez MEN kwota zwiększenia budżetu z tytułu podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2000 wynosi 2086,1tys. zł, co w rozbiciu na 12 miesięcy stanowi 173,84 tys. zł /miesiąc. W/w kwota jest finansowana przez MEN w 96,1%.
 2. Uzgodniono, że finansowanie podwyżki płac od 1. 01. 2000 w Politechnice Krakowskiej wyniesie 107,7%przyznanej kwoty; brakujące 11,6% zostanie pokryte z rezerwy budżetowej J.M. Rektora oraz rezerw dziekanów poszczególnych wydziałów.

W związku z powyższym uzgodniono, że:

 1. całość, czyli 107,7% przyznanej kwoty zwiększenia budżetu z tytułu podwyżki wynagrodzeń  przeznacza się na procentową, obligatoryjną, podwyżkę dla wszystkich pracowników PK, co daje średnio 5% podwyżki w stosunku do wynagrodzenia ze stycznia 2000 roku; wynagrodzenie podstawowe nie może przy tym przekroczyć górnego pułapu na danym stanowisku według aktualnego taryfikatora,
 2. J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej przeznacza dodatkowo 1,7% kwoty zwiększenia budżetu z tytułu podwyżki wynagrodzeń na wyrównanie do poziomu dolnej stawki widełek taryfikatora dla tych pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki funkcyjne po podwyżce 5%, tego poziomu nie osiągnęły.
 1. Określenie wysokości kwot podwyżki nastąpi w oparciu o wysokość wynagrodzeń osobowych z 1 stycznia 2000 roku.
 2. Pracownikom płatnym z umów pracodawca ma zapewnić podwyżkę w wysokości 5%ze środków umownych.
 3. W związku z tym, że podwyżka płac jest obligatoryjna organizacje związkowe odstępują od sprawdzania zgodności tych podwyżek z zawartym Porozumieniem.
 1. Ustalono, że podwyżka będzie wypłacona dokońca maja 2000 roku.

 

Kraków 04. 05. 2000

POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY

J.M. REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK

 I RADĄ UCZELNIANĄ  ZNP PK

W SPRAWIE PODWYŻKI PŁAC OD 1 STYCZNIA 2000 ROKU

 1. Przyznana  Politechnice Krakowskiej przez MEN kwota zwiększenia budżetu z tytułu podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2000 wynosi 2086,1tys. zł, co w rozbiciu na 12 miesięcy stanowi 173,84 tys. zł /miesiąc. W/w kwota jest finansowana przez MEN w 96,1%.
 2. Uzgodniono, że finansowanie podwyżki płac od 1. 01. 2000 w Politechnice Krakowskiej wyniesie 107,7%przyznanej kwoty; brakujące 11,6% zostanie pokryte z rezerwy budżetowej J.M. Rektora oraz rezerw dziekanów poszczególnych wydziałów.

W związku z powyższym uzgodniono, że:

 1. całość, czyli 107,7% przyznanej kwoty zwiększenia budżetu z tytułu podwyżki wynagrodzeń  przeznacza się na procentową, obligatoryjną, podwyżkę dla wszystkich pracowników PK, co daje średnio 5% podwyżki w stosunku do wynagrodzenia ze stycznia 2000 roku; wynagrodzenie podstawowe nie może przy tym przekroczyć górnego pułapu na danym stanowisku według aktualnego taryfikatora,
 2. J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej przeznacza dodatkowo 1,7% kwoty zwiększenia budżetu z tytułu podwyżki wynagrodzeń na wyrównanie do poziomu dolnej stawki widełek taryfikatora dla tych pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki funkcyjne po podwyżce 5%, tego poziomu nie osiągnęły.
 1. Określenie wysokości kwot podwyżki nastąpi w oparciu o wysokość wynagrodzeń osobowych z 1 stycznia 2000 roku.
 2. Pracownikom płatnym z umów pracodawca ma zapewnić podwyżkę w wysokości 5%ze środków umownych.
 3. W związku z tym, że podwyżka płac jest obligatoryjna organizacje związkowe odstępują od sprawdzania zgodności tych podwyżek z zawartym Porozumieniem.
 1. Ustalono, że podwyżka będzie wypłacona do końca maja 2000 roku.

 

Kraków  29.10.2001

POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY

J.M. REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK

 I RADĄ UCZELNIANĄ  ZNP PK

W SPRAWIE PODWYŻKI PŁAC OD 1 WRZEŚNIA 2001 ROKU

 1. Przyznana Politechnice Krakowskiej przez MEN kwota zwiększenia budżetu z tytułu podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2001 r. wynosi 1.959,2 tys. zł. W/w kwota jest finansowana przez MEN w 96,1%, tzn. w kwocie 1.880,83 tys.zł.
 2. Uzgodniono, że finansowanie podwyżki płac od 1 września 2001 roku wyniesie 1.959,2 tys. zł.
 3. Uzgodniono, że w celu zapewnienia 100% finansowania podwyżki rezygnuje się w b.r. z odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od kwoty, przekazanej przez MEN na podwyżki od 1 września 2001 roku.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 85, poz. 925, z 17 sierpnia 2001 r.) wprowadza się następujące grupy stanowisk:
 • profesorów
 • docentów, adiunktów i starszych wykładowców
 • asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów
 • pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 1. Uzgodniono, że podwyżki są kwotowe.
 2. Uzgodniono następujące kwoty podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych grupach stanowisk:
 • profesorów                                                                                         388 zł.
 • docentów, adiunktów i starszych wykładowców                          388 zł.
 • asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów                      70 zł.
 • pracowników nie będących nauczycielami akademickimi             60 zł.
 1. W  grupach: profesorów oraz docentów, adiunktów i starszych wykładowców całość kwoty przeznaczonej na podwyżki zostanie przekazana na wydziały w celu dokonania podwyżek w następującej proporcji:
 • 70% – kwota podwyżki obligatoryjnej
 • 30% – kwota podwyżki uznaniowej
 1. W przypadku różnicowania uznaniowej części podwyżki pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wydziałów ( i ich odpowiednikami w przypadku jednostek nie będących wydziałami) konieczne jest, aby ich podstawą były odpowiednie kryteria, zaakceptowane w formie uchwał rad wydziałów.
 2. W  grupach: asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi podwyżka jest obligatoryjna.
 3. Pracownicy wynagradzani wg stawki godzinowej uzyskują obligatoryjną podwyżkę płacy zasadniczej w wysokości:
 • przy 178 godz. pracy w miesiącu: 34 gr./godz.
 • przy 156 godz. pracy w miesiącu: 38 gr./godz.
 1. Dla pracowników zatrudnionych w ramach umów podwyżka musi być zagwarantowana w umowie zgodnie z przyjętymi w porozumieniu zasadami.
 2. Zasady zawarte w porozumieniu dotyczą pracowników zatrudnionych w Politechnice Krakowskiej wg stanu na dzień 31.08.2001 r.

Dla pracowników zatrudnionych po 31.08.2001 r. zostanie naliczona tylko podwyżka obligatoryjna.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 107, poz. 1182) dodatków funkcyjnych nie podwyższa się.
 2. Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zostaną skorygowane w późniejszym terminie.
 3. Warunkiem skierowania przez J.M. Rektora podwyżek danej jednostki do realizacji jest uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych, dotyczących zgodności tych podwyżek z zawartym Porozumieniem.
 4. Ustalono, że podwyżka będzie wypłacona po otrzymaniu z MEN faktycznych środków,     zgodnie z wymienionym w pkt. 1 przyznanym zwiększeniem budżetu na rok bieżący.

Kraków, 2003-09-05

POROZUMIENIE SZCZEGÓŁOWE POMIĘDZY

REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK

I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP PK W SPRAWIE PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ OD l WRZEŚNIA 2003 ROKU

 1. Przyznane Politechnice Krakowskiej  przez MENiS uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych z tytułu podwyżki wynagrodzeń od l września 2003 r. wynosi 4.058,8 tys. zł.Uzupełnienie to sfinansowane jest przez MENiS dotacją budżetową na poziomie 96,1 %.
 2. W Politechnice Krakowskiej na podwyżki płac od l września 2003 r. przeznaczona zostaje kwota 4.058,8 tys. zł.
 3. W celu zapewnienia sfinansowania w 100 % przyznanego przez MENiS zwiększenia planu wynagrodzeń z tytułu podwyżki od l września 2003 r. rezygnuje się w bieżącym roku z odpisu od przyznanej kwoty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 4. Zgodnie z art.117a, ust.l, pkt.l, ppkt. b ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym   (Dz.U.nr   65   poz.385   wraz   z   późniejszymi   zmianami)   wprowadza   się następujące grupy stanowisk:
 • profesorów,
 • docentów, adiunktów i starszych wykładowców,
 • asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów,
 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 1. Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego są kwotowe.
 2. Przyjęto   następujące   kwoty   podwyżek   wynagrodzenia   zasadniczego   na    l    etat w poszczególnych grupach stanowisk:
 • profesorów-                                                                            711 zł,
 • docentów, adiunktów i starszych wykładowców-                  668 zł,
 • asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów-            214 zł,
 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi-    177 zł.
 1. W grupach profesorów oraz docentów, adiunktów i starszych wykładowców:

 • 70 % podanej  wyżej  kwoty zostanie naliczone przez Kwesturę jako podwyżka
 • obligatoryjna w zaokrągleniu do pełnych złotych na pełnym etacie,
 • 30  %  tej  kwoty zostanie  przekazane  na wydziały  celem  dokonania podwyżek
 • uznaniowych.
 1. W grupach:  asystentów,  wykładowców,  lektorów i  instruktorów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
 • 80 % podanej  wyżej  kwoty zostanie naliczone przez Kwesturę jako podwyżka
 • obligatoryjna w zaokrągleniu do pełnych złotych na pełnym etacie a dla pracowników
 • wynagradzanych godzinowo do drugiego miejsca po przecinku,
 • 20 % tej kwoty zostanie przekazane na wydziały i do pionów administracji celem
 • dokonania podwyżek uznaniowych.
 1. Pracownicy wynagradzani wg stawki godzinowej uzyskują podwyżkę płacy zasadniczej w wysokości   1,04 zł/godz.  naliczoną według takich  samych zasad jak pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wymienieni w pkt. 8 niniejszego Porozumienia.
 2. Dla pracowników zatrudnionych w ramach umów podwyżka może być przyznana zgodnie z przyjętymi w porozumieniu zasadami,  pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych w umowie.
 3. Zasady określone w porozumieniu dotyczą pracowników zatrudnionych w Politechnice Krakowskiej wg stanu na dzień l września 2003 r.
 4. Zgodnie   z   rozporządzeniem   MENiS   z   dnia    l    sierpnia   2003   r.   zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz.U.nr 141,póz. 1364) dodatki funkcyjne podwyższa się o 10 %.
 5. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny po podwyżce nie może przekraczać maksymalnej stawki określonej w obowiązującej tabeli stawek wynagrodzenia i dodatków funkcyjnych  dla  danego   stanowiska.   Niewykorzystane  z  tego  tytułu  na  podwyżkę obligatoryjną środki finansowe powiększają środki przeznaczone na część uznaniową w danej grupie pracowników.
 6. Stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na studiach dziennych w roku akademickim 2003/2004, uchwalone przez Senat Akademicki PK 4 lipca 2003 r.i wprowadzone pismem okólnym nr 21 Rektora PK z dnia 8 lipca 2003 r., zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w pkt. 12 ulegają zmianie i wynoszą:
 • profesor z tytułem naukowym-                                    48,00 zł,
 • profesor nadzwyczajny bez tytułu, docent, dr hab.-    40,50 zł,
 • adiunkt ze stopniem dr, starszy wykładowca-             38,70 zł,
 • asystent, wykładowca, lektor, instruktor-                    27,00 zł.
 1. Warunkiem skierowania przez Rektora części uznaniowej podwyżek danej jednostki do realizacji jest uzyskanie opinii zakładowych organizacji związkowych,  dotyczącychzgodności tych podwyżek z zawartym porozumieniem.
 2. Podwyżka w części obligatoryjnej wypłacona zostanie we wrześniu dla wszystkich grup pracowników, zarówno płatnych z góry jak i z dołu.
 3. Wypłata podwyżki w części uznaniowej nastąpi dla wszystkich grup pracowników najpóźniej do l listopada br.

Kraków, 2003-10-14

ANEKS DO POROZUMIENIA SZCZEGÓŁOWEGO POMIĘDZY

REKTOREM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ A KOMISJĄ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PK I RADĄ UCZELNIANĄ ZNP PK

W SPRAWIE PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ OD l WRZEŚNIA 2003 ROKU

Jeśli w trakcie dokonywania podwyżek w danej grupie nauczycieli akademickich pozostaną niewykorzystane środki w związku z ograniczeniem wysokości wynagrodzeń widełkami taryfikatora, mogą one być przesunięte do grupy niżej zarabiających.