Sprawozdania

Sprawozdanie
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
z działalności w kadencji 2010 – 2014

Członkowie NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej

Do NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej należy 321 osób. W okresie sprawozdawczym ubyło 37 osób, a wstąpiły do związku 22 osoby. Tak duże zmniejszenie liczby członków Związku spowodowane było głównie skreśleniem osób, które przeszły na emeryturę i od dłuższego czasu nie płaciły składek oraz nie utrzymywały żadnych kontaktów ze Związkiem.

Na początku kadencji członkowie Związku zrzeszeni byli w 18 kołach:

1. Koło Wydziału Architektury
2. Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
3. Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
4. Koło Instytutu (L-1/L-2)
5. Koło Instytutu (L-3/L-4)
6. Koło Administracji
7. Koło Instytutu (M – 1)
8. Koło Instytutu (M-2/M-6)
9. Koło Instytutu (M – 4)
10. Koło Instytutu (M-5/M-8)
11. Koło Inst. Matematyki + Inst. Informatyki (F-2)
12. Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej (A – 6)
13. Koło Inst. Fizyki, St. WF, Dz. Wydawn. (F – 1)
14. Koło Studium Języków Obcych
15.Koło Biblioteki Głównej
16. Koło Instytutu (Ś – 1)
17. Koło Instytutu (Ś – 2)
18. Koło Instytutu (Ś – 3)

Komisja Zakładowa 25 lutego 2014 roku połączyła, na życzenie Zarządów Kół, Koła Instytutu Ś-1 i Instytutu Ś-2 w jedno Koło Ś-1/Ś-2.
Obecnie członkowie Związku zrzeszeni są w 17 Kołach:

1. Koło Wydziału Architektury
2. Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
3. Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
4. Koło Instytutu (L-1/L-2)
5. Koło Instytutu (L-3/L-4)
6. Koło Administracji
7. Koło Instytutu (M – 1)
8. Koło Instytutu (M-2/M-6)
9. Koło Instytutu (M – 4)
10. Koło Instytutu (M-5/M-8)
11. Koło Inst. Matematyki + Inst. Informatyki (F-2)
12. Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej (A – 43)
13. Koło Inst. Fizyki, St. WF, Dz. Wydawn. (F – 1)
14. Koło Studium Języków Obcych
15.Koło Biblioteki Głównej
16. Koło Instytutu (Ś-1/Ś-2)
17. Koło Instytutu (Ś – 3)

Komisja Zakładowa i jej Prezydium

Na Zakładowym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 24 marca 2010 roku wybrano przewodniczącym Komisji Zakładowej Janusza Zajęckiego i dwudziestodwuosobową Komisję Zakładową w składzie:

Marek Bielczyk, Andrzej Partyka, Elżbieta Chrzanowska, Jolanta Polaczek, Stanisław Gil, Michał Prącik, Katarzyna Hodor, Alicja Radzikowska – Kerc, Danuta Jabłońska, Krystyna Romaniak, Wiesław Jakubas, Jacek Skowron, Krzysztof Lis, Edward Sławiński, Antoni Marciński (do 31 03 2013), Stanisław Struś, Ryszard Masłowski, Janusz Szlachta, Beata Nawrot, Jacek Wojs, Marta Niemiec,, Bronisław Zajączkowski

Na swoim pierwszym posiedzeniu, w dniu 13 kwietnia 2010 roku, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej wybrała, na wniosek przewodniczącego, dziewięcioosobowe Prezydium Komisji Zakładowej w składzie:

1. Janusz Zajęcki przewodniczący
2. Marek Bielczyk vice przewodniczący
3. Elżbieta Chrzanowska vice przewodnicząca
4. Wiesław Jakubas członek
5. Beata Nawrot członek
6. Marta Niemiec członek
7. Krystyna Romaniak członek
8. Janusz Szlachta członek
9. Jacek Wojs członek

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wybrana na Zakładowym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 24 marca 2010 roku działała w składzie :

1. Andrzej Potocki przewodniczący
2. Maria Brygier
3. Mieczysław Chmura
4. Ewa Janina Sadowska

Delegaci wybrani na Zakładowym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 24 marca 2010 roku.

Delegaci na WZD Regionu Małopolska:
!. Ryszard Masłowski
2. Janusz Zajęcki

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów KSN:
1. Janusz Orkisz
2. Jacek Wojs
3. Bronisław Zajączkowski
4. Janusz Zajęcki

Finanse Organizacji Zakładowej

Wpływy ze składek członkowskich, pozostających do dyspozycji Komisji Zakładowej, wynoszą 55 % płaconych przez członków Związku składek.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” podczas obrad w Mielcu w dniach 29.09. – 1.10.1994 r. podjął decyzję o utworzeniu Funduszu Strajkowego Związku i przeznaczył na ten cel 5 % składek członkowskich. Tak więc KZ od 1.01.1995. odprowadza:

40 % wpływów ze składek do Zarządu Regionu, w tym:

 • 25 % wpływów ze składek, do dyspozycji Zarządu Regionu
 • 10 % wpływów ze składek do dyspozycji Komisji Krajowej za pośrednictwem Za­rządu Regionu, (z tego 8 % przeznaczone jest dla Komisji Krajowej, a 2 % na działalność sekcji branżowych).
 • 2,5 % wpływów ze składek zostaje przekazanych do dyspozycji Regionalnego Funduszu Strajkowego, za pośrednictwem Zarządu Regionu,
 • 2,5 % wpływów ze składek zostaje przekazanych do dyspozycji Krajowego Fun­duszu Strajkowego, za pośrednictwem Zarządu Regionu,
 • 5 % wpływów ze składek Komisja Zakładowa przeznacza na finansowanie działal­ności Krajowej Sekcji Nauki.

Środki finansowe przyznane przez Komisję Zakładową na zapomogi losowe oraz zasiłki statutowe wyniosły 12,7 % wpływów. Wydaje się, że jest to względnie dużo, jeśli wziąć pod uwagę, iż związki zawodowe np. w krajach Europy Zachodniej generalnie nie prowadzą tego rodzaju działalności. Oczywiście nie można tego automatycznie przenosić na nasz grunt i dlatego prawdopodobnie jeszcze bardzo długo praktyka NSZZ „Solidarność” będzie w tej dziedzinie odmienna od standardów światowych.

Członkom Związku w Politechnice Krakowskiej wypłaca się zasiłek statutowy z tytułu urodzin dziecka w wysokości 400 zł. Zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka związku w wysokości 600 zł oraz zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny w wysokości 300 zł. O ile wypłata zasiłków statutowych nie nastręczała większych kłopotów, o tyle zapomogi losowe bywały przedmiotem ożywionych dyskusji w łonie Komisji Zakładowej oraz Prezydium. Problemem była przede wszystkim sama defini­cja zasiłku losowego. W końcu uznano, biorąc pod uwagę nader skromne środki, że zasiłki losowe powinny być w zasadzie wypłacane w przypadku ewidentnych zdarzeń losowych i poważnych chorób nie zaś dla poprawy ogólnie trudnej sytuacji finanso­wej członka związku. Innym ważnym rozstrzygnięciem w tej dziedzinie jest przyzna­wanie zapomóg losowych na wniosek Zarządu Koła, nie zaś samego zainteresowa­nego. Obecnie zapomogi losowe do wysokości 300 zł przyznaje Prezydium Komisji Zakła­dowej. Zapomogi o wysokości wyższej, do 1000 zł przyznawane są przez Komisję Zakła­dową.

Na paczki mikołajowe i zapomogi gwiazdkowe dla emerytów wydano – 19,5 % przychodów, na porady prawne – 8,7 % przychodów, na prasę i wydawnictwa – 3,4 % przychodów, na dotacje i darowizny – 3,2 % przychodów, 3,0 % przychodów stanowiły wszystkie wydatki organizacyjne i biurowe.

Pełne zestawienie kosztów i przychodów przedstawiono w:

 • Zestawieniu przychodów i wydatków za okres kadencji 2010 – 2013
 • Zestawieniu przychodów i wydatków w 2013 roku
 • Zestawieniu obrotów i sald za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Komisja Zakładowa i jej Prezydium

Zebrania Komisji Zakładowej odbywały się średnio raz w miesiącu, poza okresem wakacyjnym, Odbyły się 32 posiedzenia Komisji Zakładowej.
Prezydium Komisji Zakładowej spotykało się w zasadzie w każdy wtorek, a w miarę potrzeb częściej. Odbyły się 143 posiedzenia Prezydium.
Zebrania Prezydium i Komisji Zakładowej są protokołowane. Protokoły są do wglądu, dla wszystkich członków Związku, w lokalu Komisji Zakładowej.

Lista obecności na zebraniach Komisji Zakładowej

Imię Nazwisko  koło Obecność

Janusz Zajęcki Wydz. Inż. i Techn. Chemicznej 32

Marek Bielczyk Instytutu L – 1 27

Elżbieta Chrzanowska Instytutu Ś – 2 26

Stanisław Gil Instytutu M – 6 22

Katarzyna Hodor Wydziału Architektury 7

Danuta Jabłońska Studium Języków Obcych 29

Wiesław Jakubas Wydz. Inż. Elektr. i Komputerowej 26

Krzysztof Lis Instytutu Ś – 3 15

Antoni Marciński (do 31.03.2013) Matematyki i Informatyki (F-2/F-3) 19

Ryszard Masłowski Instytutu L – 4 24

Beata Nawrot Administracji 21

Marta Niemiec Instytutu L – 2 28

Andrzej Partyka Instytutu Ś – 1 32

Jolanta Polaczek Wydz. Inż. i Techn. Chemicznej 24

Michał Prącik Instytutu M – 1 23

Alicja Radzikowska-Kerc Administracja 32

Krystyna Romaniak Instytutu A – 6 24

Jacek Skowron Instytutu M – 8 20

Edward Sławiński Biblioteki Głównej 31

Janusz Szlachta Inst. Fizyki, St. WF, Dz. Wydawn. (F – 1) 29

Stanisław Struś Instytutu L – 4 28

Jacek Wojs Instytutu M – 4 32

Bronisław Zajączkowski Inst. Fizyki, St. WF, Dz. Wydawn. (F – 1) 23

 

Lista obecności na zebraniach Prezydium Komisji Zakładowej

Imię Nazwisko Funkcja Obecność

Janusz Zajęcki przewodniczący 142

Marek Bielczyk vice przewodniczący 111

Elżbieta Chrzanowska vice przewodniczący 113

Wiesław Jakubas członek Prezydium 131

Beata Nawrot członek Prezydium 107

Marta Niemiec członek Prezydium 130

Krystyna Romaniak członek Prezydium 133

Janusz Szlachta członek Prezydium 143

Jacek Wojs członek Prezydium 136

Działalność ogólnouczelniana

Poprzez udział swoich przedstawicieli w różnego rodzaju wewnętrznych organach przedstawicielskich Politechniki Krakowskiej a także ogólnej w „życiu” naszej uczelni, Związek starał się działać dla dobra ogółu pracowników oraz swoich członków jak również kształtować poglądy i wewnętrzne uregulowania już na etapie ich formułowania. Działania tego rodzaju były treścią codziennej aktywności Komisji Za­kładowej i nie sposób ich wszystkich wymienić. Poniżej zestawiono tylko niektóre z nich:

1. Uczestnictwo w posiedzeniach Senatu, rad wydziałów i kolegiach: rektorskim, dziekańskich, instytutowych.

2. Udział w komisjach senackich i rektorskich.

3. Udział w innych ciałach kolegialnych, jak np.: Komisja Pojednawcza, Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, Rada Biblioteczna itp.

4. Udział w opiniowaniu zmian w ustawach dotyczących szkolnictwa wyższego.

5. Powtórny wybór naszego kandydata na Społecznego Inspektora Pracy ( kol. J. Przędzik)

6. Udział w procesie odwołań od ocen pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.

Podsumowując opisywaną w tym rozdziale działalność należy stwierdzić, że jest ona niezbędna i w wielu wypadkach decyduje o rzeczywistej możliwości wypełniania zadań Związku. Jest to praktyczna realizacja, przyjmowanej na Zjazdach Krajowych NSZZ „Solidarność”, formuły związku współzarządzającego. Alternatywą byłby związek rewindykacyjny. Wydaje się jednak, że tego rodzaju zmiana strategii działania byłaby zarówno szkodliwa dla Uczelni jak i nie do zaakceptowania dla większości naszych członków. Nie oznacza to oczywiście, że poszczególne pojedyncze działa­nia Związku nie mogą czy nawet nie powinny mieć charakteru rewindykacyjnego.

Realizacja opisywanego tutaj modelu partycypacyjnego wymaga znacznej aktywności i dobrego przygotowania merytorycznego przedstawicieli Związku. W tym kontekście z niepokojem należy odnotować spadek gotowości członków do podejmowania się różnych zadań.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasadnicza strategia działań KZ NSZZ „Solidarność”, niezmienna od 1989 roku, wobec zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zmierza w dwóch kierunkach:

1. Maksymalizacja kwot wypłacanych każdemu pracownikowi i emerytowi PK z tytułu corocznych dopłat do wczasów ( przy równoprawnym dostępie do tych środków z uwzględnieniem sytuacji materialnej pracowników).

2. Zapewnienie Związkowi praktycznej realizacji uprawnień decyzyjnych i kontrolnych jakie w stosunku do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gwarantuje mu obowiązujące prawo.

Realizacja obydwóch celów napotykała na coraz mniejsze trudności. Stan obecny jest znacznie lepszy od zastanego. Na poprawę duży wpływ miał nowy regulamin, uzgodniony i przyjęty na podstawie umowy trzech stron: J.M. Rektora PK, ZNP PK i NSZZ „Solidarność” PK, oraz zmiana składu i przewodniczącego Komisji Świadczeń Socjalnych. Już obecnie nastąpił znaczny realny wzrost bezpośrednich wypłat w formie dopłaty do wczasów. Równocześnie nastąpiło pewne uproszczenie związanych z tym formalności.

Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządza Komisja, której przewodniczącym jest Marek Bielczyk, vice-przewodniczący Komisji Zakładowej a przedstawicielami NSZZ „Solidarność” są: Beata Nawrot, Marta Niemiec, Jolanta Polaczek, Janusz Szlachta, Jacek Wojs.

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych jest systematycznie poprawiany i dostosowywany do potrzeb społeczności Uczelni.

Płace

Sprawy płacowe wiążą się ściśle ze sposobem finansowania szkolnictwa wyż­szego. Trzeba więc w tym miejscu stwierdzić, że nakłady na naukę w ogólności, a na szkolnictwo wyższe szczególnie, w stosunku do PKB są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.

Płace w cywilnej części sfery budżetowej nadal związane są ustawowo ze wzro­stem płac „budżetówki mundurowej” [każda podwyżka w sferze cywilnej powoduje automatyczną podwyżkę w sferze mundurowej, z którą związana jest wskaźnikiem procentowym]. Powoduje to skonsumowanie przez sferę mundurową większej części funduszy, przeznaczonych na podwyżki w sferze cywilnej.

Tak więc stwierdzić należy, że od 1992 roku notuje się stały spadek realnej wartości uposażeń w uczelniach przy znacznym wzroście liczby studentów. Tzw. podwyżki płac, przeprowadzane w tym czasie tylko w niewielkim stopniu wyprzedzały inflację i to nie we wszystkich grupach pracowniczych w szkolnictwie wyższym.

W tej sytuacji Prezydium i Komisja Zakładowa stoją nadal na stanowisku, że tzw. „podwyżki” , które w rzeczywistości nie nadążają nawet za inflacją, nie mają związku z jakością i wydajnością pracy, lecz są tylko niepełną rekompensatą inflacyjną. Z tego powodu stałym postulatem Związku było przeznaczenie przyznanych przez MEN kwot na obligatoryjną rekompensatę inflacyjną. Jak długo płace w szkolnictwie wyższym będą tak niskie w stosunku do średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw, stanowisko to powinno zostać utrzymane.

Realizację powyższych celów, a także utrzymanie przyjętego w Politechnice Krakowskiej systemu podwyżek płac, zapewniały porozumienia płacowe, zawierane każdorazowo z J.M. Rektorem PK. W 1995 roku zawarto Porozumienie Ogólne, za­wierające ogólne zasady przeprowadzania podwyżek płac w Politechnice Krakow­skiej wraz z trybem ich opiniowania, natomiast w każdym przypadku kolejnej pod­wyżki negocjowane jest Porozumienie Szczegółowe, precyzujące zasady przyzna­wania tej konkretnej podwyżki.

Od dłuższego czasu NSZZ „Solidarność” postulowała dokonanie na wyższych uczelniach dużych podwyżek płac, które pozwoliłyby, między innymi na zahamowanie odpływu zdolnych pracowników z uczelni. Po wielu latach zabiegów w lipcu 2001 roku Sejm uchwalił ustawę, zmieniającą ustawę o szkolnictwie wyższym, w której znalazły się zapisy o ustawowym powiązaniu płac na wyższych uczelniach ze średnią płacą w sektorze przedsiębiorstw.

Podwyżkę rozłożono na trzy lata. Pierwszy etap podwyżek nastąpił od 1 września 2001 roku. Ponieważ w ustawie określono minimalne, średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach pracowniczych, podwyżki przeprowadzono w ten sposób by dla wszystkich grup zapewnić minima ustawowe a pozostałą, niewielką ilość środków finansowych przeznaczono dodatkowo na zwiększenie wynagrodzeń dla asystentów i pracowników nie będących nauczycielami. Uzgodniono, że podwyżka jest 100 procentowa, mimo finansowania jej przez MEN w wysokości 96,1 %.

Następny etap podwyżki miał nastąpić od 1 września 2002 roku, jednak rządząca ekipa SLD, w ustawach około budżetowych zawiesiła wykonanie podwyżek w 2002 roku. NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustaw około budżetowych, dotyczących zamrożenia płac, Trybunał Konstytucyjny stwierdził zgodność ustaw około budżetowych z Konstytucją.

Następne etapy podwyżek nastąpiły w latach 2003 oraz 2004. Przed przyznaniem każdej z podwyżek zawierane było porozumienie szczegółowe z JM Rektorem, część podwyżek była obligatoryjna, a część uznaniowa. Poza drobnymi, nielicznymi nieprawidłowościami rozdział podwyżek przebiegał prawidłowo, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dzięki tym podwyżkom pracownikom Politechniki, a szczególnie nauczycielom akademickim znacząco wzrosły wynagrodzenia. W 2008 oraz w 2009 roku przeprowadzono kilkuprocentowe podwyżki płac

Od 2004 do 2013 roku nie było na Uczelni znaczących podwyżek płac, co spowodowało realny spadek wynagrodzeń pracowników.

W 2013 roku przeprowadzono pierwszy etap, rozłożonej na trzy lata, podwyżki płac. Doprowadziliśmy do tego, że ustalono kryteria na podstawie których przyznawano na wydziałach części uznaniowe podwyżek. Kryteria przyznawania części uznaniowej podwyżki były różne na poszczególnych wydziałach. Sprawia to wrażenie, że nie pracujemy u jednego pracodawcy, jakim jest Politechnika, tylko pracodawcami są poszczególne wydziały a Politechnika jest luźną federacją tych wydziałów. Podwyżka została przeprowadzona sprawnie, jedyny zauważony mankament to to, że część pracowników nie była informowana na bieżąco o wysokości przyznanej podwyżki, co mogło mieć wpływ na to, że od przyznanych podwyżek nie było odwołań.

. . .

W 1997 roku władze rektorskie Politechniki Krakowskiej rozpoczęły głęboką reformę Uczelni, polegającą m.in. na decentralizacji finansowania do poziomu wydziałów. Należy przypomnieć, że to właśnie Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” PK w sprawie sytuacji finansowej Uczelni z 1995 roku było jednym z impulsów do przeprowadzenia decentralizacyjnych reform w Politechnice Krakowskiej.

Obecnie uważamy, że decentralizacja Uczelni posunęła się za daleko i będziemy dążyć do tego by Uczelnia nie stała się luźną federacją samodzielnych wydziałów.

Zatrudnienie

W okresie minionej kadencji nie przeprowadzano w Politechnice Krakowskiej akcji zwolnień pracowników na większą skalę, co było zgodne z dążeniami naszego Związku w tej sprawie.

Komisja Zakładowa interweniowała w kilkunastu przypadkach zamiaru zwolnienia lub zmiany warunków pracy pracownika – członka naszego Związku. Interwencje te na ogół były skuteczne. Ponadto KZ zapewnia członkom Związku pomoc prawną po­przez cotygodniowe dyżury prawnika.

Porady Prawne

Komisja Zakładowa zapewnia porady prawne dotyczące spraw wynikających ze stosunku pracy (i nie tylko) dla wszystkich członków Związku. Porad prawnych udziela raz w tygodniu prawnik opłacany przez KZ. Jednocześnie KZ udostępnia swym członkom: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie w wydaniu elektronicznym.

Fundusz Pomocy Bezrobotnym

Komisja Zakładowa jest akcjonariuszem Funduszu Pomocy Bezrobotnym powstałym z inicjatywy Zarządu Regionu Małopolska. Fundusz wspiera finansowo oraz w całości lub części pokrywa koszty przekwalifikowania bezrobotnych członków Związku. Na działalność FPB Komisja Zakładowa wpłaca miesięcznie stałą kwotę.

Udział członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK w działalności Związku na szczeblu ponadzakładowym.

Poziom Krajowy

Ryszard Masłowski – delegat na KZD, członek prezydium KZD, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, Janusz Orkisz – delegat na Zjazd Krajowy KSN, przewodniczący Zjazdu Krajowego KSN, Jacek Wojs – delegat na Zjazd Krajowy KSN, Bronislaw Zajączkowski – delegat na Zjazd Krajowy KSN, Janusz Zajęcki – delegat na Zjazd Krajowy KSN, 

Poziom Regionalny

Ryszard Masłowski – delegat na Regionalny WZD, przewodniczący RWZD, Janusz Zajęcki – delegat na Regionalny WZD, Inne działania Komisji Zakładowej.

Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę

Od 1998 roku organizujemy coroczną pielgrzymkę na Jasną Górę w ramach Pielgrzymki Świata Pracy. Początkowo uczestniczyło w nich niewiele osób, obecnie uczestniczy kilkadziesiąt osób i ilość uczestników systematycznie rośnie.

Wiosenny spacer górski szlakami Jana Pawła II

Od 2005 roku organizowaliśmy wiosenny spacer górski szlakami Jana Pawła II, odbywający się corocznie 1 maja, który prowadzi kol. Jacek Wojs.

Współpraca międzyuczelniana

Przedstawiciele KZ uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach przewodniczących Komisji Zakładowych Wyższych Uczelni na terenie Krakowa.

Gwiazdka dla emerytów i rencistów

Komisja Zakładowa dzięki inicjatywie pani Bożeny Suchanek wznowiła coroczne spotkania Gwiazdkowe naszych emerytów i rencistów połączone z upominkiem, w formie zapomogi pieniężnej. Obecnie organizacją spotkania Gwiazdkowego kieruje pani Marta Niemiec.

Akcja Mikołajowa

Od 1993 roku trwa akcja obdarowania przy okazji Święta Św. Mikołaja, dzieci członków Związku, w wieku od 0 do18 roku życia, paczkami zawierającymi słodycze.

Działalność o charakterze charytatywnym

Udzielano stałej pomocy finansowej Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”, dofinansowywano wiele innych akcji charytatywnych, w tym dofinansowanie wernisażu prac plastycznych dzieci pracowników PK.

Sport i rekreacja

Rozpropagowywano organizowane przez ZR wyjazdy rekreacyjne na narty.

 

Sprawozdanie

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

przedstawione na ZWZD 28 marca 2006 roku

Członkowie NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej

Do NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej należą 473 osoby. W okresie sprawozdawczym ubyło 68 osób a wstąpiło do związku 13 osób. Tak duże zmniejszenie liczby członków Związku spowodowane było głównie skreśleniem osób, które od dłuższego czasu nie płaciły składek oraz nie utrzymywały żadnych kontaktów ze Związkiem. Członkowie Związku zrzeszeni są w 22 kołach:

1. Koło Wydziału Architektury

2. Koło Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

3. Koło Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

4. Koło Instytutu (L -1)

5. Koło Instytutu (L- 2)

6. Koło Instytutu (L- 3)

7. Koło Instytutu (L- 4)

8. Koło Administracji

9. Koło Instytutu (M – 1)

10. Koło Instytutu (M – 2)

11. Koło Instytutu (M – 4)

12. Koło Instytutu (M – 5)

13. Koło Instytutu (M – 6)

14. Koło Instytutu (M – 8)

15. Koło Instytutu Matematyki + UCK (F-2/F-3)

16. Koło Sam. Zakł. Geometrii Wykreślnej (A – 9)

17. Koło Inst. Fizyki, St. WF, Dz. Wydawn., Zakł. Graf. (F – 1)

18. Koło Studium Języków Obcych

19. Koło Biblioteki Głównej

20. Koło Instytutu (Ś – 1)

21. Koło Instytutu (Ś – 2)

22. Koło Instytutu (Ś – 3)

Komisja Zakładowa i jej Prezydium

Na Zakładowym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 19 marca 2002 roku wybrano przewodniczącym Komisji Zakładowej Janusza Zajęckiego i dwudziestosześcioosobową Komisję Zakładową w składzie:

1. Marek Bielczyk 14. Jan Ortyl

2. Elżbieta Chrzanowska 15. Jolanta Polaczek

3. Małgorzata Duraj 16. Alicja Radzikowska-Kerc

4. Wiesław Jakubas 17. Krystyna Romaniak

5. Adam Jarząbek 18. Ewa Sadowska

6. Anna Kantarek 19. Stefan Sarna

7. Jerzy St. Kowalski 20. Jacek Skowron

8. Anna Madej 21. Edward Sławiński

9. Antoni Marciński 22. Bożena Suchanek

10. Ryszard Masłowski 23. Tadeusz Tatara

11. Zdzisław Milian 24. Elżbieta Węcławowicz-Bilska

12. Beata Nawrot 25. Jacek Wojs

13. Marta Niemiec 26. Anna Wójtowicz

Na swoim pierwszym posiedzeniu, w dniu 9 kwietnia 2002 roku, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej wybrała, na wniosek przewodniczącego, dziesięcioosobowe Prezydium Komisji Zakładowej w składzie:

1. Janusz Zajęcki przewodniczący

2. Marek Bielczyk vice przewodniczący

3. Elżbieta Chrzanowska vice przewodnicząca

4. Małgorzata Duraj członek

5. Wiesław Jakubas członek

6. Beata Nawrot członek

7. Marta Niemiec członek

8. Ewa Sadowska członek

9. Elżbieta Węcławowicz-Bilska członek

10. Jacek Wojs członek

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna wybrana na Zakładowym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 19 marca 2002 roku działała w składzie :

1. Czesław Wilczyński przewodniczący

2. Barbara Gibała

3. Barbara Ratomska

4. Maria Reich

5. Andrzej Wójtowicz

Delegaci wybrani na Zakładowym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 31.03.1998 roku.

Delegaci na WZD Regionu Małopolska

1. Ryszard Masłowski

2. Janusz Zajęcki

Delegaci do Krajowej Sekcji Nauki

1. Elżbieta Chrzanowska

2. Janusz Orkisz

3. Janusz Zajęcki

Finanse Organizacji Zakładowej

Wpływy ze składek członkowskich, pozostających do dyspozycji Komisji Zakładowej, wynoszą 55 % płaconych przez członków Związku składek.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” podczas obrad w Mielcu w dniach 29.09. – 1.10.1994 r. podjął decyzję o utworzeniu Funduszu Strajkowego Związku i przeznaczył na ten cel 5 % składek członkowskich. Tak więc KZ od 1.01.1995. od­prowadza:

40 % wpływów ze składek do Zarządu Regionu, w tym:

 • 25 % wpływów ze składek, do dyspozycji Zarządu Regionu
 • 10 % wpływów ze składek do dyspozycji Komisji Krajowej za pośrednictwem Zarządu Regionu, (z tego 8 % przeznaczone jest dla Komisji Krajowej a 2 % na działalność sekcji branżowych).
 • 2,5 % wpływów ze składek zostaje przekazanych do dyspozycji Regionalnego Funduszu Strajkowego, za pośrednictwem Zarządu Regionu,
 • 2,5 % wpływów ze składek zostaje przekazanych do dyspozycji Krajowego Funduszu Strajkowego, za pośrednictwem Zarządu Regionu,
 • 5 % wpływów ze składek Komisja Zakładowa przeznacza na finansowanie działalności Krajowej Sekcji Nauki.

Środki finansowe przyznane przez Komisję Zakładową na zapomogi losowe oraz zasiłki statutowe wyniosły 27,7 % wpływów. Wydaje się, że jest to względnie dużo, jeśli wziąć pod uwagę, iż związki zawodowe np. w krajach Europy Zachodniej generalnie nie prowadzą tego rodzaju działalności. Oczywiście nie można tego automatycznie przenosić na nasz grunt i dlatego prawdopodobnie jeszcze bardzo długo praktyka NSZZ „Solidarność” będzie w tej dziedzinie odmienna od standardów światowych.

Członkom Związku w Politechnice Krakowskiej wypłaca się zasiłek statutowy z tytułu urodzin dziecka w wysokości 400 zł. Zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka związku w wysokości 600 zł oraz zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka rodziny w wysokości 300 zł. O ile wypłata zasiłków statutowych nie nastręczała większych kłopotów o tyle zapomogi losowe bywały przedmiotem ożywionych dyskusji w łonie Komisji Zakładowej oraz Prezydium. Problemem była przede wszystkim sama defini cja zasiłku losowego. W końcu uznano, biorąc pod uwagę nader skromne środki, że zasiłki losowe powinny być w zasadzie wypłacane w przypadku ewidentnych zdarzeń losowych i poważnych chorób nie zaś dla poprawy ogólnie trudnej sytuacji finansowej członka związku. Innym ważnym rozstrzygnięciem w tej dziedzinie jest przyznawanie zasiłków losowych na wniosek Zarządu Koła nie zaś samego zainteresowanego. Obecnie zapomogi losowe do wysokości 300 zł przyznaje Prezydium Komisji Zakładowej. Zapomogi o wysokości wyższej, do 1000 zł przyznawane są przez Komisję Zakładową.

Na paczki mikołajowe i zapomogi gwiazdkowe dla emerytów wydano 14,7 % przychodów, na porady prawne, łącznie z oprogramowaniem prawniczym, wydano 9,2 % przychodów, na prasę i wydawnictwa – 3,2 % przychodów, na dotacje i darowizny – 3,9 % przychodów, 3,1 % przychodów stanowiły wszystkie wydatki organizacyjne i biurowe.

Komisja Zakładowa i jej Prezydium

Zebrania Komisji Zakładowej odbywały się średnio raz w miesiącu, poza okresem wakacyjnym, Odbyło się 28 posiedzeń Komisji Zakładowej.

Prezydium Komisji Zakładowej spotykało się w zasadzie w każdy wtorek a w miarę potrzeb częściej. Odbyły się 153 posiedzenia prezydium.

Zebrania Prezydium i Komisji Zakładowej są protokołowane. Protokoły są do wglądu, dla wszystkich członków Związku, w lokalu Komisji Zakładowej.

Lista obecności na zebraniach Komisji Zakładowej

Imię Nazwisko Koło Obecność

Janusz Zajęcki Wydz. Inż. i Techn. Chemicznej 28

Marek Bielczyk Instytutu L – 1 24

Elżbieta Chrzanowska Instytutu Ś – 2 24

Małgorzata Duraj Inst. Fizyki, St. WF, Zakł. Graf. (F – 1) 13

Wiesław Jakubas Wydz. Inż. Elektr. i Komputerowej 23

Adam Jarząbek Instytutu Ś – 1 18

Anna Kantarek Wydziału Architektury 10

Jerzy St. Kowalski Instytutu M – 2 1

Anna Madej Studium Języków Obcych 27

Antoni Marciński Matematyki i UCK (F-2/F-3) 20

Ryszard Masłowski Instytutu L – 4 20

Zdzisław Milian Instytutu L – 3 4

Beata Nawrot Administracji 15

Marta Niemiec Instytutu L – 2 22

Jan Ortyl Instytutu M-5 12

Jolanta Polaczek Wydz. Inż. i Techn. Chemicznej 23

Alicja Radzikowska-Kerc Administracji 27

Krystyna Romaniak Instytutu A-9 18

Ewa Sadowska Wydziału Architektury 14

Stefan Sarna Instytutu Ś – 1 15

Jacek Skowron Instytutu M-8 9

Edward Sławiński Biblioteki Głównej 25

Bożena Suchanek
Studium Języków Obcych 19

Tadeusz Tatara Instytutu L – 4 13

Elżbieta Węcławowicz-Bilska Wydziału Architektury 12

Jacek Wojs Instytutu M-4 26

Anna Wójtowicz Wydz. Inż. i Techn. Chemicznej 25

 

Lista obecności na zebraniach Prezydium Komisji Zakładowej

Imię Nazwisko Funkcja Obecność

Janusz Zajęcki przewodniczący 146

Marek Bielczyk vice przewodniczący 95

Elżbieta Chrzanowska vice przewodniczący 119

Małgorzata Duraj członek Prezydium 69

Wiesław Jakubas członek Prezydium 115

Beata Nawrot członek Prezydium 95

Marta Niemiec członek Prezydium 114

Ewa Sadowska członek Prezydium 95

Elżbieta Węcławowicz-Bilska członek Prezydium 47

Jacek Wojs członek Prezydium 138

Działalność ogólnouczelniana

Poprzez udział swoich przedstawicieli w różnego rodzaju wewnętrznych organach przedstawicielskich Politechniki Krakowskiej a także ogólnej w „życiu” naszej uczelni, Związek starał się działać dla dobra ogółu pracowników oraz swoich członków jak również kształtować poglądy i wewnętrzne uregulowania już na etapie ich formułowania. Działania tego rodzaju były treścią codziennej aktywności Komisji Zakładowej i nie sposób ich wszystkich wymienić. Poniżej zestawiono tylko niektóre z nich:

1. Uczestnictwo w posiedzeniach Senatu, rad wydziałów i kolegiach: rektorskim, dziekańskich, instytutowych.

2. Udział w komisjach senackich i rektorskich.

3. Udział w innych ciałach kolegialnych, jak np.: Komisja Pojednawcza, Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, Rada Biblioteczna itp.

4. Udział w opiniowaniu zmian w ustawach dotyczących szkolnictwa wyższego.

5. Udział w komisjach przetargowych – kontrola procesu decyzyjnego i próba wpływania na podejmowanie korzystnych dla uczelni decyzji (do stycznia 2002 roku).

6. Powtórny wybór naszego kandydata na Społecznego Inspektora Pracy ( kol. J. Przędzik)

7. Udział w procesie odwołań od ocen pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.

Podsumowując opisywaną w tym rozdziale działalność należy stwierdzić, że jest ona niezbędna i w wielu wypadkach decyduje o rzeczywistej możliwości wypełniania zadań Związku. Jest to praktyczna realizacja, przyjmowanej na Zjazdach Krajowych NSZZ „Solidarność”, formuły związku współzarządzającego. Alternatywą byłby związek rewindykacyjny. Wydaje się jednak, że tego rodzaju zmiana strategii działania byłaby zarówno szkodliwa dla Uczelni jak i nie do zaakceptowania dla większości naszych członków. Nie oznacza to oczywiście , że poszczególne pojedyncze działania Związku nie mogą czy nawet nie powinny mieć charakteru rewindykacyjnego.

Realizacja opisywanego tutaj modelu partycypacyjnego wymaga znacznej aktywności i dobrego przygotowania merytorycznego przedstawicieli Związku. W tym kontekście z niepokojem należy odnotować spadek gotowości członków do podejmowania się różnych zadań.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasadnicza strategia działań KZ NSZZ „Solidarność”, niezmienna od 1989 roku, wobec zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zmierza w dwóch kierunkach:

1. Maksymalizacja kwot wypłacanych każdemu pracownikowi i emerytowi PK z tytułu corocznych dopłat do wczasów ( przy równoprawnym dostępie do tych środków z uwzględnieniem sytuacji materialnej pracowników).

2. Zapewnienie Związkowi praktycznej realizacji uprawnień decyzyjnych i kontrolnych jakie w stosunku do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gwarantuje mu obowiązujące prawo.

Realizacja obydwóch celów napotykała na coraz mniejsze trudności. Stan obecny jest znacznie lepszy od zastanego. Na poprawę duży wpływ miał nowy regulamin, uzgodniony i przyjęty na podstawie umowy trzech stron: J.M. Rektora PK, ZNP PK i NSZZ „Solidarność” PK, oraz zmiana składu i przewodniczącego Komisji Świadczeń Socjalnych. Już obecnie nastąpił znaczny realny wzrost bezpośrednich wypłat w formie dopłaty do wczasów. Równocześnie nastąpiło pewne uproszczenie związanych z tym formalności.

Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządza Komisja w której przedstawicielami NSZZ „Solidarność” byli w poprzedniej kadencji: Marek Bielczyk, Barbara Gibała, Marta Niemiec, Jadwiga Ścisławska, Jacek Wojs.

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych jest systematycznie poprawiany i dostosowywany do potrzeb społeczności Uczelni.

Płace

Sprawy płacowe wiążą się ściśle ze sposobem finansowania szkolnictwa wyższego. Trzeba więc w tym miejscu stwierdzić, że nakłady na naukę w ogólności, a na szkolnictwo wyższe szczególnie, w stosunku do PKB systematycznie spadają.

Płace w cywilnej części sfery budżetowej nadal związane są ustawowo ze wzrostem płac „budżetówki mundurowej” [każda podwyżka w sferze cywilnej powoduje automatyczną podwyżkę w sferze mundurowej, z którą związana jest wskaźnikiem procentowym]. Powoduje to skonsumowanie przez sferę mundurową większej części funduszy, przeznaczonych na podwyżki w sferze cywilnej

Tak więc stwierdzić należy, że od 1992 roku notuje się stały spadek realnej wartości uposażeń w uczelniach przy znacznym wzroście liczby studentów. Tzw. podwyżki płac, przeprowadzane w tym czasie tylko w niewielkim stopniu wyprzedzały inflację i to nie we wszystkich grupach pracowniczych w szkolnictwie wyższym.

W tej sytuacji Prezydium i Komisja Zakładowa stoją nadal na stanowisku, że tzw. „podwyżki” , które w rzeczywistości nie nadążają nawet za inflacją, nie mają związku z jakością i wydajnością pracy, lecz są tylko niepełną rekompensatą inflacyjną. Z tego powodu stałym postulatem Związku było przeznaczenie przyznanych przez MEN kwot na obligatoryjną rekompensatę inflacyjną. Jak długo płace w szkolnictwie wyższym będą tak niskie w stosunku do średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw, stanowisko to powinno zostać utrzymane.

Realizację powyższych celów, a także utrzymanie przyjętego w Politechnice Krakowskiej systemu podwyżek płac, zapewniały porozumienia płacowe, zawierane każdorazowo z J.M. Rektorem PK. W 1995 roku zawarto Porozumienie Ogólne, zawierające ogólne zasady przeprowadzania podwyżek płac w Politechnice Krakowskiej wraz z trybem ich opiniowania, natomiast w każdym przypadku kolejnej podwyżki negocjowane jest Porozumienie Szczegółowe, precyzujące zasady przyznawania tej konkretnej podwyżki.

Od dłuższego czasu NSZZ „Solidarność” postulowała dokonanie na wyższych uczelniach dużych podwyżek płac, które pozwoliłyby, między innymi na zahamowanie odpływu zdolnych pracowników z uczelni. Po wielu latach zabiegów w lipcu 2001 roku Sejm uchwalił ustawę, zmieniającą ustawę o szkolnictwie wyższym w której znalazły się zapisy o ustawowym powiązaniu płac na wyższych uczelniach ze średnią płacą w sektorze przedsiębiorstw.

Podwyżkę rozłożono na trzy lata. Pierwszy etap podwyżek nastąpił od 1 września 2001 roku. Ponieważ w ustawie określono minimalne, średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach pracowniczych, podwyżki przeprowadzono w ten sposób by dla wszystkich grup zapewnić minima ustawowe a pozostałą, niewielką ilość środków finansowych przeznaczono dodatkowo na zwiększenie wynagrodzeń dla asystentów i pracowników nie będących nauczycielami. Uzgodniono, że podwyżka jest 100 procentowa, mimo finansowania jej przez MEN w wysokości 96,1 %.

Następny etap podwyżki miał nastąpić od 1 września 2002 roku, jednak rządząca ekipa SLD, w ustawach około budżetowych zawiesiła wykonanie podwyżek w 2002 roku. NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustaw około budżetowych, dotyczących zamrożenia płac, Trybunał Konstytucyjny stwierdził zgodność ustaw około budżetowych z Konstytucją.

Następne etapy podwyżek nastąpiły w latach 2003 oraz 2004. Przed przyznaniem każdej z podwyżek zawierane było porozumienie szczegółowe z JM Rektorem, część podwyżek była obligatoryjna a część uznaniowa. Poza drobnymi, nielicznymi nieprawidłościami rozdział podwyżek przebiegał prawidłowo, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dzięki tym podwyżkom pracownikom Politechniki a szczególnie nauczycielom akademickim znacząco wzrosły wynagrodzenia.

W 2005 roku nastąpiła kilkuprocentowa inflacyjna waloryzacja płac.

W 1997roku władze rektorskie Politechniki Krakowskiej rozpoczęły głęboką reformę Uczelni, polegającą m.in. na decentralizacji finansowania do poziomu wydziałów. Należy przypomnieć, że to właśnie Stanowisko KZ NSZZ „Solidarność” PK w sprawie sytuacji finansowej Uczelni z 1995 roku było jednym z impulsów do przeprowadzenia decentralizacyjnych reform w Politechnice Krakowskiej. Przedstawiciele KZ brali udział jako obserwatorzy we wszystkich posiedzeniach Kolegium Rektorskiego i Senatu, na których uzgadniano zasady reformowania Uczelni. Decentralizacja finansowania powiodła się i przynosi wymierne korzyści Uczelni, choć przebiega nie bez kłopotów.

Zatrudnienie

W okresie minionej kadencji nie przeprowadzano w Politechnice Krakowskiej akcji zwolnień pracowników na większą skalę, co było zgodne z dążeniami naszego Związku w tej sprawie.

Komisja Zakładowa interweniowała w kilkunastu przypadkach zamiaru zwolnienia lub zmiany warunków pracy pracownika – członka naszego Związku. Interwencje te na ogół były skuteczne. Ponadto KZ zapewnia członkom Związku pomoc prawną poprzez cotygodniowe dyżury prawnika.

Porady Prawne

Komisja Zakładowa zapewnia porady prawne dotyczące spraw wynikających ze stosunku pracy dla wszystkich członków Związku. Porad prawnych udziela raz w tygodniu prawnik opłacany przez KZ. Jednocześnie KZ udostępnia swym członkom: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie w wydaniu elektronicznym.

Fundusz Pomocy Bezrobotnym

Komisja Zakładowa jest akcjonariuszem Funduszu Pomocy Bezrobotnym powstałym z inicjatywy Zarządu Regionu Małopolska. Fundusz wspiera finansowo oraz w całości lub części pokrywa koszty przekwalifikowania bezrobotnych członków Związku. Na działalność FPB Komisja Zakładowa wpłaca miesięcznie stałą kwotę.

Udział członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK w działalności Związku na szczeblu ponadzakładowym.

Poziom Krajowy

Elżbieta Chrzanowska -delegat na Zjazd Krajowy KSN, członek Rady KSN, koordynator Komisji Płacowej KSN dla środowiska krakowskiego, Ryszard Masłowski -delegat na Krajowy WZD, vice-przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej

Poziom Regionalny

Ryszard Masłowski -delegat na Regionalny WZD, przewodniczący RWZD, Janusz Zajęcki -delegat na Regionalny WZD, vice-przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej, członek RKW.

Inne działania Komisji Zakładowej

Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę

Od 1998 roku organizujemy coroczną pielgrzymkę na Jasną Górę w ramach Pielgrzymki Świata Pracy. Początkowo uczestniczyło w nich niewiele osób, obecnie uczestniczy kilkadziesiąt osób i ilość uczestników systematycznie rośnie.

Wiosenny spacer górski szlakami Jana Pawła II

W 2005 roku zorganizowaliśmy wiosenny spacer górski szlakami Jana Pawła II, który prowadził kol. Jacek Wojs.

XXV lat NSZZ „Solidarność”

W 2005 roku minęło 25 lat od powstania NSZZ „Solidarność”. Komisja Zakładowa czynnie uczestniczyła w uroczystościach 25-cio lecia Uczelni Wyższych Krakowa oraz zorganizowała jubileusz 25-cio lecia NSZZ „Solidarność” Politechniki Krakowskiej. Zespołowi przygotowującemu uroczystości przewodniczyła kol. Elżbieta Chrzanowska.

Współpraca międzyuczelniana

Przedstawiciele KZ uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach przewodniczących Komisji Zakładowych Wyższych Uczelni na terenie Krakowa.

Gwiazdka dla emerytów i rencistów

Komisja Zakładowa dzięki inicjatywie pani Bożeny Suchanek wznowiła coroczne spotkania Gwiazdkowe naszych emerytów i rencistów połączone z upominkiem, w formie zapomogi pieniężnej. Część pieniędzy na te zapomogi uzyskujemy od naszych darczyńców.

Akcja Mikołajowa

W latach 2002 -2005 Komisja Zakładowa obdarowała przy okazji Święta Św. Mikołaja, dzieci członków Związku paczkami zawierającymi słodycze.

Działalność o charakterze charytatywnym

Udzielano stałej pomocy finansowej Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”, pokrywano część kosztów opłat za miejsce w domu akademickim dla polskich studentów z Łotwy, dofinansowywano pobyt w Ojczyźnie polskich dzieci z Litwy i Kazachstanu, dofinansowywano wiele innych akcji charytatywnych.

Sport i rekreacja

Pomagano w sprawach organizacyjnych Sekcji Aktywnej Rekreacji (pod przewodnictwem prof. Czesława Cichonia).

Rozpropagowywano organizowane przez ZR wyjazdy rekreacyjne na narty.